Artikel 1 – Identifiering av avtalsparterna

Säljaren definieras härmed som YAMABIKO EUROPE S.A., Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgien.  Köparen definieras som den person som är behörig att representera en juridisk person eller dennes eget företag eller en kund enligt vad som avses i artikel I.1, 2 ° i den belgiska handelsrätten och som undertecknar inköpsorder, tjänsteerbjudande eller kontrakt utfärdat av YAMABIKO EUROPE S.A. Alla övriga villkor gäller endast för säljaren efter en skriftlig bekräftelse från säljaren. All information som finns i kataloger, broschyrer, webbplatser osv. tillhandahålls endast i informationssyfte och kan därför ändras av säljaren utan föregående meddelande. Det enkla faktum att lägga en order eller acceptera ett erbjudande från säljaren innebär förbehållslöst godkännande av de nuvarande villkoren. Erbjudanden gäller under en begränsad period av trettio dagar från erbjudandet, såvida inte en annan giltighetsperiod nämns i erbjudandet. De nuvarande villkoren kan ändras när som helst och utan föregående meddelande av YAMABIKO EUROPE S.A., och sådana ändringar gäller för alla beställningar därefter.

 

Artikel 2 – Beställningar

Beställningar anses vara utförda vid underskrift av inköpsordern och bekräftelse av densamma av säljaren. Beställningar som skickas direkt av köparen eller som överförs av något ombud som representerar säljaren kommer endast att betraktas som utförda och bindande för säljaren när de godkänts skriftligen av säljaren. När produkterna finns för omgående leverans kan bekräftelse av ordern ersättas med utfärdande av faktura. Varje ändring av en beställning och tillägg eller upphävande av något villkor avseende försäljningen ska endast vara giltigt när sådana förändringar anges i erbjudandet eller bekräftelsen som utfärdats av säljaren. Alla försäljningserbjudanden är underställda lagertillgången. Varje klausul som begärts av köparen och som inte accepterats skriftligen av säljaren och som strider mot gällande villkor eller särskilda villkor som anges i prisutbudet, anses vara ogiltig. Ingen ensidig annullering av en beställning accepteras utan samtycke från YAMABIKO EUROPE S.A.

Artikel 3 – Priser

Priserna anges i euro. Eventuella ändringar av nu gällande priser ska gälla vid utgången av 60 dagars varsel. Varor kommer att faktureras till det pris som överenskommits inom erbjudandeperioden och underkastas de allmänna affärsvillkoren (skatter, växelkurser osv.) på leveransdagen. För försäljning som utförs i andra valutor än euro, kommer eventuell variation av minst 2 % i växelkursen med euron som definierats på dagen för erbjudandet att justeras vid fakturadatumet. Alla angivna priser är netto i euro, exklusive skatter, förpackningar, transport och transportförsäkring, från säljarens lager.

 

Artikel 4 – Betalning

Betalningen måste ske så att säljaren får tillgång till summan på förfallodagen. Förutom när särskilda villkor har avtalats skriftligt eller när särskilda villkor har beviljats till köparen efter granskning av kundsituationen, måste betalning ske genom banköverföring på leveransdagen för varan. I de fall säljaren accepterar betalning via bankväxel måste köparen återsända växeln, godkänd och domicilierad, inom åtta dagar (förutom i fall av ett tidigare överenskommet alternativ).  Eventuella avgifter betalas av köparen och betalningen kommer att förfalla omedelbart om den godkända växeln inte returneras inom den angivna perioden.  I händelse av stegvisa betalningar, som uttryckligen överenskommits av säljaren, kommer frånvaron av en enda avbetalning omedelbart att göra att hela köpeskillingen förfaller till betalning, oberoende av tidigare avtalade villkor, även om avbetalningarna har givit upphov till upprättandet av acceptabla växlar. Samma sak gäller i de fall köparen säljer, överlåter eller använder sitt företag som säkerhet eller som ett bidrag för att skapa ett företag.  Betalningen måste ske så att säljaren får tillgång till summan på förfallodagen. Köparen definieras som den person som är behörig att representera en juridisk person eller dennes eget företag eller en kund enligt vad som avses i artikel I.1, 2 ° i den belgiska handelsrätten och som undertecknar inköpsorder, tjänsteerbjudande eller kontrakt utfärdat av YAMABIKO EUROPE S.A. Köparen får aldrig, enligt ett självformulerat krav, behålla hela eller en del av de belopp som ska betalas, eller påverka varje form av ersättning. Då köparen släpat efter med hela eller delar av betalningen på förfallodagen, kan säljaren utan att vänta på eventuell verkställighetsorder omedelbart avbryta leveranserna utan att köparen har rätt att kräva skadestånd från säljaren. Vid tvister har säljaren rätt att kräva ersättning för juridiska kostnader från köparen. För internationella transaktioner är villkoren beträffande förfallodagar desamma.   Betalningar ska ske antingen via SWIFT (IBAN nr BE 66 0013 6853 8543), eller genom ”spärrkonto” eller med betalningsbrev.

 

Artikel 5 – Överföring av risker och avgifter

Överföring av risker sker enligt den Incoterm som anges i kontraktet, enligt den senaste versionen från Internationella handelskammaren. Förutom i de fall där motsatsen anges är den Incoterm som reglerar en sådan överföring Ex-Works Wavre (upplaga ICC 2000).

 

Artikel 6 – Leverans

Säljaren har rätt att utföra delleveranser. Eventuell delleverans som accepteras av köparen kommer att faktureras på det effektiva leveransdatumet. I händelse av kontantbetalning vid leverans måste köparen lämna en bankcheck till transportören vid leveransen. I avsaknad av sådan betalning kommer varorna inte att lastas av och en andra leverans kommer att utföras av transportören, varvid kostnaderna betalas av köparen. Enligt uttrycklig överenskommelse är säljaren befriad från allt leveransansvar i händelse av force majeure eller händelser som lock-out, strejk, helt eller delvis upphörande av arbetet på säljarens fabrik eller hos dennes leverantörer, epidemi, krig, rekvisition, brand, översvämning, avbrott eller försenad transport, rättsliga eller administrativa åtgärder som förehindrar, kvarhåller, försenar eller förbjuder tillverkning eller import av varorna. Säljaren kommer att hålla köparen informerad på lämpligt sätt i fall som de som anges ovan.  Leverans inom de avtalade ledtiderna får i varje fall endast ske om köparen är à jour med alla förpliktelser gentemot säljaren.

 

Artikel 7 – Transport

Om inte annat anges kan säljaren fritt välja transportör för varuleveransen.

 

Artikel 8 – Fordringar och kundservice

Vid mottagandet måste köparen omedelbart kontrollera varans fysiska tillstånd och verifiera att kontraktet följs. I de fall då försändelsen är allvarligt skadad, måste köparen vägra att ta emot leveransen. Allt förpackningsmaterial måste förvaras i det tillstånd som det levererades. Utan ovanstående förverkar köparen rätten till varje fordran. Sådant är även fallet om köparen inte gör några invändningar när varorna levereras. Alla påståenden om brister hos levererade varor, ofullständiga kvantiteter eller fel på produkterna jämfört med vad som accepterades i erbjudandet eller bekräftat av säljaren, måste göras skriftligen med rekommenderat brev med kvitto inom tre arbetsdagar efter leveransen, utan att det påverkar varje fordran gentemot transportören, i frånvaro av vilket alla rättigheter till att göra anspråk blir ogiltiga. Köparen måste tillåta säljaren att med alla tillgängliga medel verifiera anspråket på plats. Varje eventuell varuretur kräver säljarens föregående samtycke. Köparen kommer att få ett godkännande för varuretur på det sätt som anses mest lämpligt av säljaren. I sådana fall kommer köparen att tillhandahålla kontaktuppgifter och en beskrivning av föremålet eller föremålen, serienumren, de upptäckta bristerna och fakturanumret som motsvarar de beskrivna föremålen. Efter att ha mottagit säljarens godkännande för att returnera varan har köparen sju dagar för att återsända de defekta varorna till säljaren. I de fall köparen är berättigad till ersättning från säljaren av någon anledning ska sådan ersättning begränsas till att reparera den verkliga skada som köparen lidit, begränsad till högst 5 % av ordervärdet.

Artikel 9 – Ångerrätt

9.1. I enlighet med artikel VI. 47 i den belgiska handelsrätten har den kund som har ingått ett avtal fjorton (14) dagar räknat från dagen efter leveransen för att på egen bekostnad återlämna de inköpta varorna som inte längre uppfyller hans behov.

9.2. Varje retur är föremål för förhandsanmälan med hjälp av ångerformuläret som är tillgängligt på webbplatsen www.belrobotics.com eller via e-post till …. @ ….., säljaren bekräftar via e-post att returen har meddelats korrekt.

9.3. Produkten måste antingen lämnas in på säljarens huvudkontor (endast möjligt efter ett förhandsgodkännande) eller adresseras till säljarens huvudkontor.

Endast produkter som returneras fullständiga, i hela sin ursprungsförpackning, och i ett tillstånd för omedelbar vidareförsäljning, kommer att accepteras för retur. Varje produkt som har skadats, eller vars förpackning har blivit förstörd på något sätt, kommer inte att ersättas eller bytas ut.

9.4. Vid utövandet av ångerrätten har kunden valet mellan återbetalning av kostnaderna eller ett utbyte av produkten. Vid ett utbyte kommer kunden att bära fraktkostnaden. Vid en återbetalning åtar sig säljaren att ersätta de belopp som kunden betalat inom fjorton (14) dagar från mottagandet av produkterna från säljaren. När betalningen har gjorts med kreditkort eller banköverföring, kommer återbetalning att ske genom att kreditera motsvarande bankkonto.

9.5. I enlighet med artikel VI.53 i den belgiska handelsrätten får kunden inte utnyttja sin ångerrätt om den aktuella ordern gällde produkter som tillverkats enligt kundens specifikationer eller för varor som är uppenbart personliga.

 

Artikel 10 – Garanti

Produkterna garanteras av tillverkaren (YAMABIKO EUROPE S.A.) mot fel i material eller tillverkning under 24 månader från leveransdagen, med undantag för specifika villkor som uttryckligen angivits (för professionella användare är garantin begränsad till 12 månader). Åtgärder som utförs under garantitiden kommer inte att ge upphov till någon förlängning av garantin. Säljarens garanti är begränsad till reparation eller ersättning av varor som erkänts som felaktiga av säljaren, med hänsyn till typen av användare. Säljaren åtar sig endast att säkerställa utbyte av defekta delar och reparation av skadade varor som säljaren levererat till köparen. Garantin täcker därför inte arbetskraftskostnaderna, eller kostnaderna för demontering eller ommontering eller transport, förutom vid standardutbyte. Med förbehåll för varje lagkrav är säljarens ansvar strikt begränsat till de skyldigheter som definieras i de nuvarande villkoren eller, om tillämpligt, till andra uttryckliga villkor. Om köparen returnerar produkter som inte har levererats av säljaren får den senare under inga omständigheter hållas ansvarig för eventuella materiella eller immateriella skador som kan uppstå vid eventuella reparationer.  Säljaren kan inte hållas ansvarig med tanke på garantin för fel eller skador som direkt eller indirekt resulterar i följande: – Långvarig förvaring eller lagring utan skydd. – Varje form av försumlighet, anslutnings- eller hanteringsfel, underhåll eller användning av utrustning som inte överensstämmer med de tekniska specifikationer som utfärdats av tillverkaren eller säljaren eller mer allmänt felaktig eller olämplig användning av utrustningen. – Tillägg av tillbehör eller kompletterande utrustning eller användning av delar som krävs för att använda utrustningen som inte överensstämmer med de tekniska specifikationer som tillverkaren eller säljaren har publicerat. – Varje mekanisk, elektronisk eller elektrisk modifiering eller annan ändring som görs av utrustningen eller dess anslutningar av tredje part.

 

Artikel 11 – Äganderättsförbehåll

Äganderätten till de varor som levereras till köparen ska ligga kvar hos säljaren tills fullständig betalning av det totala och [MA1] aktuella fakturapriset eller inlösen av accepterade bankväxlar eller andra obligationer avsedda att lösa det överenskomna priset. Tills dess att full betalning är mottagen kan eventuella avbetalningar kvarhållas för att täcka eventuella förluster som uppkommit vid en omförsäljning. Under perioden mellan leverans och överföring av äganderätten är köparen ansvarig för att försäkra sig mot förlust, stöld och förstörelse (se artikel 5: Överföring av risker och avgifter). Om köparen inte uppfyller sina betalningsförpliktelser, av någon anledning, har säljaren rätt att kräva ett omedelbar återställande av de levererade varorna, och alla kostnader för transport och försäkring betalas av köparen. Vid upplösning av köparens bolag åtar sig köparen att aktivt delta i en lagergenomgång för att identifiera de varor som säljaren hävdar som sin egendom. I avsaknad av detta har säljaren rätt att låta sådan en övning utföras av ett auktoriserat exekutionsbiträde (utmätningsman), vars kostnader ska betalas av köparen.   Säljaren kan förbjuda köparen att vidaresälja, omvandla eller införliva varorna vid betalningsskulder. För att garantera eventuella utestående betalningar och i synnerhet balansen på köparens konto i säljarens bokföringsregister, stipuleras det uttryckligen att rättigheter avseende levererade men ännu obetalda varor överförs till identiska varor som tillhandahålls av säljaren och i köparens lager, utan att behöva debitera sådana betalningar till någon viss försäljning eller leverans.

 

Artikel 12 – Avbeställningsklausul

Om någon av köparens avtalsförpliktelser inte uppfylls av köparen kommer försäljningen att avbrytas de jure, och varorna kommer att återlämnas till säljaren efter eget gottfinnande utan att äventyra säljarens rättigheter till eventuella skadestånd som säljaren kan välja att hävda från köparen, inom 48 timmar efter det att ett formellt betalningsföreläggande har förblivit obesvarat.

 

Artikel 13 – Ömsesidighetsklausul

Förutom i fall av force majeure, om säljaren visar bristande uppfyllelse av alla avtalsförpliktelser och därigenom vållar en icke-professionell köpare skada, kommer säljaren, efter att ha mottagit en formell betalningsanmodan som säljaren inte har besvarat inom femton dagar, att vara skyldig köparen en summa som motsvarar 20 % av hela fakturabeloppet.

Artikel 14 – Dataskydd

Säljaren behandlar personuppgifter för köparens person inom ramen för avtalsförhållandet mellan de två parterna.

Alla personuppgifter och all information som lämnas av köparen kommer att hanteras i enlighet med den belgiska lagen av den 8 december 1992 om personuppgifter och med europeiska förordningar på detta område (allmän databeskyddsförordningen, GDPR – EU-förordning 2016/679 av den 27 april 2016).

Säljaren bekräftar sin roll som ansvarig för hanteringen av personuppgifter, som utförs för följande ändamål: kundadministration (begäran om support, hantering av klagomål, utfärdande av garanticertifikat), genomförande av försäljnings- och underhållskontrakt, marknadsföring av produkter och tjänster (utveckla och genomföra direktmarknadsföring) via e-post.

Personuppgifter sparas endast under den tid som är absolut nödvändig för att behandla dem.  Efteråt tas de antingen bort eller avidentifieras.

Köparen har när som helst rätt att begära tillgång till personlig information, samt möjligheten att kostnadsfritt kontrollera och korrigera sådan information.

Kunden har när som helst rätt att vägra att information av personlig karaktär används för direktmarknadsföring.

För att utöva denna rättighet, kontakta Alexandre Verstappen, kostnadsfritt, på e-postadressen [email protected] eller skriv till säljarens huvudkontor.

Artikel 15 – Skiljeförfarande, behörig domstol och tillämplig lag

Varje tvist mellan de två parterna kommer att arbitreras av behöriga domstolar i domkretsen i Vallonska Brabant.  Eventuella internationella tvister om upprättande, genomförande och avslutande av avtalsförpliktelser mellan de två parterna, och som inte kan lösas genom ömsesidigt samtycke, kommer att beslutas av en eller flera skiljedomare enligt Internationella handelskammarens skiljeföreskrifter.


 [MA1]What does incidental mean in this context? Temporary? Current?