Punkt 1 – Identifikation af kontaktparterne

Sælgeren defineres herefter som YAMABIKO EUROPE S.A., avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgien.  Køberen defineres som værende den person, der har tilladelse til at repræsentere en juridisk enhed, eller den persons egen virksomhed, eller en kunde som defineret i punkt I.1, 2° i den belgiske handelslov og som underskriver købsordren, servicetilbuddet eller kontrakten, der er udstedt af YAMABIKO EUROPE S.A. Alle andre vilkår og betingelser forpligter kun sælgeren efter skriftlig bekræftelse. Alle de oplysninger, der findes i kataloger, brochurer, på hjemmesider osv. Gives udelukkende for oplysningsmæssige formål, og de kan derfor ændres af sælgeren uden forudgående besked. Den enkle handling at afgive en ordre eller tage imod et tilbud fra en sælger, medfører uforbeholden accept af de aktuelle vilkår og betingelser. Tilbud er gyldige i en periode af tredive dage fra tilbudstidspunktet, med mindre en anden gyldighedsperiode nævnes i tilbuddet. De aktuelle vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel fra YAMABIKO EUROPE S.A., og sådanne ændringer gælder for alle ordre, der afgives herefter.

 

Punkt 2 – Ordre

Ordre anses som konkrete når sælgeren underskriver købsordren og bekræfter samme. Ordre der sendes direkte af køberen eller som videresendes af en agent, der repræsenterer sælgeren, anses først som konkret og bindende af sælgeren, når denne accepterer det skriftligt. Når produkter skal leveres med det samme, kan en ordrebekræftelse erstattes af en fakturaudstedelse. Alle ændringer af en ordre og alle tillæg eller dispensation for betingelser der vedrører salget, er kun gyldige, når sådanne ændringer specificeres i tilbuddet eller i den bekræftelse, der udstedes af sælgeren. Alle salgstilbud laves ud fra den tilgængelige lagerbeholdning. Alle klausuler, der anmodes af køberen, og om sælgeren ikke accepterer på skrift og som er i modstrid med de aktuelle ilkår og betingelser eller specifikke betingelser, defineret i prissætningstilbuddet, anses som ugyldige. Der accepteres ingen unilateral annullering af en ordre uden det er aftalt med YAMABIKO EUROPE S.A.

Punkt 3 – Priser

Priser angives i Euro. Alle ændringer i aktuelt annoncerede priser gælder lige fra udgangen af de 60 dages varsling. Salgsartikler vil blive faktureret til den pris, der er aftalt i forkøbsretsperioden, og er genstand for de generelle kommercielle betingelser (skatter, vekselkurser osv.) på leveringsdagen. For salg der foretages i andet end euro, vil ethvert udsving på mindst 2 % i vekselkurs i forhold til euroen som defineret på tilbudsdagen, blive justeret på faktureringsdatoen. Alle priser noteres netto i euro eksklusive skatter, emballage, transport og forsendelsesforsikring eksklusive sælgers lager.

 

Punkt 4 – Betaling

Betaling skal effektueres således, at sælgeren har adgang til pengene på forfaldsdatoen. Med minde særlige betingelser er blevet aftalt på skrift, eller der er stillet særlige betingelser for købet efter undersøgelse af kundens situation, skal betalingen effektueres i form af en bankoverførsel på den dag, varerne leveres. Hvis sælgeren accepterer betaling via bankcheck, skal køberen sende denne accepteret og anmærket inden for otte dage (med mindre andet er aftalt på forhånd).  Alle gebyrer betales af køberen og betalingen er øjeblikkelig forfalden, hvis den accepterede check ikke sendes inden for den nævnte periode.  I tilfælde af gradvise betalinger, udtrykkeligt aftalt med sælgeren, vil den manglende betaling af et enkelt afdrag på forfaldsdatoen øjeblikkeligt gøre den fulde købspris forfalden, uanset andre tidligere indgående aftaler, også selvom afdragene har givet anledning til at etablere acceptable anvisninger; det samme gælder i de tilfælde, hvor køberen sælger, overdrager eller stiller sin virksomhed som sikkerhed eller som bidrag til at oprette en virksomhed.  Betaling skal effektueres således, at sælgeren har adgang til pengene på forfaldsdatoen. Køberen defineres som værende den person, der har tilladelse til at repræsentere en juridisk enhed, eller den persons egen virksomhed, eller en kunde som defineret i punkt I.1, 2° i den belgiske handelslov og som underskriver købsordren, servicetilbuddet eller kontrakten, der er udstedt af YAMABIKO EUROPE S.A. Køberen må aldrig som støtte til selvformulerede krav, tilbageholde hele eller dele af det forfaldne beløb og vedkommende må heller ikke bestemme nogen former for kompensation. Når købet er i fuldt eller delvist i restance for betaling på forfaldsdatoen, kan sælgeren uden forudgående kontakt til lovhåndhævere øjeblikkeligt vælge at indstille leverancer, uden køberen har ret til skadeserstatning fra sælgeren. I tilfælde af litigation har sælgeren ret til at kræve godtgørelse af juridiske omkostninger hos køberen. Ved internationale transaktioner er vilkår vedrørende betalingers forfaldsdato den samme.   Betalinger skal enten effektueres via SWIFT (IBAN no. BE 66 0013 6853 8543) eller via escrow-konto eller via remburs.

 

Punkt 5 – Videregivelse af risici og gebyrer

Videregivelse af risici sker i henhold til de incoterms, der er specificeret i denne kontrakt, ud fra den seneste udgave fra det internationale handelskammer. Med mindre andet fastsættes, er den incoterm, der overvåger en sådan videregivelse, Ex-Works Wavre (ICC 2000-udgaven).

 

Punkt 6 – Levering

Denne sælger er forpligtet til at foretage delvise leveringer. Enhver delvis levering, der accepteres af køberen, faktureres på leveringsdatoen. I tilfælde med betaling ved levering, er køberen påkrævet at præsentere en check til transportfirmaet på leveringstidspunktet. Hvis denne betaling ikke sker, vil varerne ikke blive læsset af, og transportfirmaet iværksætter en ny levering, hvor omkostningerne påfalder køberen. Ved udtrykkelige aftaler kan sælgeren blive fritaget for alt ansvar i tilfælde af force majeure eller i tilfælde med eksempelvis lockouts, strejker, totalt eller delvist arbejdsophør på sælgerens fabrik eller hos leverandørerne, epidemier, krig, beslaglæggelser, brand, oversvømmelse, forstyrrelser eller forsinkelser i transport, juridiske eller administrative foranstaltninger der forhindrer, begrænser eller forbyder produktion eller import af varerne. Sælgeren skal holde køberen tilstrækkeligt informeret i de tilfælde, der er angivet ovenfor.  I alle tilfælde kan levering inden for de aftalte produktionstider kun finde sted, hvis køberen er opdateret i forhold til alle forpligtelser i forhold til sælgeren.

 

Punkt 7 – Transport

Med mindre andet er angivet, kan sælgeren frit vælge den transportvirksomhed, der skal levere varerne.

 

Punkt 8 – Krav og eftersalg

Ved modtagelse skal køberen øjeblikkeligt kontrollere den fysiske tilstand af varerne og bekræfte, at de er i overensstemmelse med kontrakten. I tilfælde hvor pakken er alvorligt beskadiget kan køberen nægte levering. Al emballeringsmateriale skal holdes i den stand, hvor det blev leveret. Overholdes ovenstående ikke, bortfalder køberens ret til erstatningskrav. Dette er også tilfældet, hvis køberen ikke udsteder hensættelser, når varerne leveres. Alle krav, der vedrører defekter i de leverede varer, urigtige mængder elle fejl vedrørende produkterne sammenlignet med det, der blev accepteret i tilbuddet eller bekræftet af sælgeren, skal gøres skriftligt med almindelig postgang med bevis for modtagelse inden for 3 arbejdsgade efter leveringen, uden at præjudicere nogen krav overfor transportfirmaet i mangel af hvile alle rettigheder til erstatning bortfalder. Køberen skal lade sælgeren iværksætte alle mulige metoder til lokal verificering vedrørende kravene. Alle varereturneringer kræver forudgående skriftlig aftale med sælgeren. Køberen modtager godkendelse for returnerede varer på samme måde som de fleste andre sælgere. I disse tilfælde stiller køberen kontraktoplysninger til rådighed og forsyner varebeskrivelsen med serienumre, noterede defekter samt det fakturanummer, der svarer til de beskrevne elementener. Efter at have modtaget sælgerens godkendelsen til at returnere varerne har køberen 7 dage til at effektuere returneringen af de defekte varer til sælgeren. I de tilfælde, hvor køberen er ansvarlig for skader fra sælgeren uanset af hvilken grund, vil sådanne skader blive begrænset til udbedre den reelle præjudice, køberen møder, med genstand for en maksimumgrænse på 5 % af ordreværdien.

Punkt 9 – Ret til at trække sig

9.1. I overensstemmelse med punkt VI. 47 i den belgiske handelslov vil kunden, der har fjernunderskrevet en kontrakt, have fjorten (14) dage fra den dag, der følger efter leveringen til for egen regning at returnere de købte varer, der ikke længere lever op til kundens ønsker.

9.2. Alle returneringer er genstand for forudgående notifikation ved hjælp af tilbagetrækningsformularen, der findes på hjemmesiden www.belrobotics.com, eller via e-mail til ….@….., hvor sælgeren via e-mail bekræfter, at returneringen er blevet korrekt notificeret.

9.3. Produktet skal enten håndteres via sælgerens hovedkontor (kun muligt ved forudgående aftale), eller adresseret til sælgerens hovedkontor.

Det er kun produkter, der returneres hele i deres originale emballage og i en tilstand, hvor de med det samme kan videresælges, der accepteres som returvarer. Ethvert produkt, der er blevet beskadiget, eller hvor emballagen er blevet ødelagt vil ikke blive refunderet eller byttet.

9.4. Hvis kunden gør krav på retten til tilbagetrækning, har vedkommende mulighed for at vælge mellem refundering af den forventede summer og en ombytning af produktet. Ved en ombytning bærer kunden omkostningerne ved forsendelse. Ved en refundering forpligter sælgeren sig til at refundere den sum, der er betalt af kunden, indenfor fjorten (14) dage efter modtagelse af produktet, afsendt af sælgeren. Når betalingen er foretaget via kreditkort eller bankoverførsel, vil der blive foretaget refundering ved at genkreditere den tilsvarende bankkonto.

9.5. I overensstemmelse med paragraf VI.53 i den belgiske handelslov kan kunden udøve sin ret til tilbagetrækning, hvis ordren det vedrører, er på produkter, der er fremstillet i henhold til kundens specifikationer eller for varer, der er åbenlyst individualiseret.

 

Punkt 10 – Garanti

Produkter garanteres af forhandleren (YAMABIKO EUROPE S.A.) som værende fri for fejl i materialer eller produktion i en periode af 24 måneder fra leveringsdatoen med undtagelse af specifikke vilkår, der udtrykkeligt er angivet (for professionelle brugere: garantien er begrænset til 12 måneder). Handlinger der indtræder under garantien, forlænger ikke garantiens varighed. Sælgerens garanti er begrænset til at reparere eller erstatte de varer, der anses som værende defekte af sælgeren under hensyntagen til brugen. Sælgeren er kun forpligtet til at sikre erstatning af defekte dele og reparation af beskadigede varer, der leveres af sælgeren til køberen. Garantien dækker derfor ikke arbejdsomkostninger, eller omkostninger forbundet med at adskille eller samle produktet, med mindre det drejer sig om standardombytninger. Sælgerens ansvar, der er genstand for gældende lov, er strengt begrænset til de forpligtelser, der er defineret i de aktuelle vilkår og betingelser eller, hvis relevant, andre udtrykkelige vilkår. Hvis køberen returnerer produkter, der er blevet leveret af sælgeren, kan sidstnævnte ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen materielle eller uhåndgribelige skader, der sker under reparation.  Sælgeren kan heller ikke holdes ansvarlig, hvad angår garantien, for nedbrud eller skader, der er et resultat af direkte eller indirekte følgende årsager: -Forlænget opbevaring eller opbevaring uden beskyttelse. -Enhver form for forsømmelighed, fejl ved tilslutning eller håndtering, vedligeholdelse eller brug af udstyret, der ikke overholder de tekniske specifikationer, der er udstedt af producenten eller sælgeren, eller mere generelt, en ukorrekt eller upassende brug af udstyret. – Tillæg af ethvert tilbehør eller ekstraudstyr eller brugen af nogen dele, der er nødvendige for at bruge udstyret, der ikke overholder de tekniske specifikationer, der er offentliggjort af producenten eller sælgeren. – enhver mekanisk, elektronisk, elektrisk eller på anden måde ændring, der foretages på udstyret ellers dets komponenter af en tredjepart.

 

Punkt 11 – Adkomstrentention

Adkomst til varer leveret til køberen forbliver sælgerens, indtil fuld betaling af det fulde beløb eller indløsning af aftalte bankchecks eller andre garantier er afregnet. Indtil den fulde betaling er modtager, kan der være hæftelser for at dække for mulige tab, der indtræffer under gensalg. I løbet af perioden mellem levering og overførsel af adkomsten er køberen ansvarlig for at sikre mod tab, tyveri og ødelæggelse (se punkt 5: Videregivelse af risici og gebyrer). Hvis køberen ikke overholder sine betalingsforpligtelser, uanset af hvilke årsager, kan sælgeren kræve øjeblikkelig tilbagelevering af de leverede varer, med alle omkostninger til transport og forsikring betalt af køberen. I tilfælde af en afslutningsordre der vedrører køberens virksomhed, er køberen forpligtet til at deltage aktivt i en lageropgørelse for at identificere de varer, som sælgeren mener, er i køberens varetægt. Sker dette ikke, kan sælgeren foretage dette via en certificeret håndhævelsesrepræsentant (bailiff), hvor køberens bærer omkostningerne.   Sælgeren kan forbyde køberen at videresælge, omdanne eller indarbejde varerne i tilfælde af betalingsrestance. For at garantere udestående betalinger og især balancen på køberens konto i sælgerens regnskabsfortegnelser, er det udtrykkeligt angivet, at rettigheder, der vedrører leverede ubetalte varer, skal overføres til identiske varer, der er leveret af sælgeren og er i køberens lagerbeholdning uden behov for at ændre sådanne betalinger til et specifikt salg eller en specifik levering.

 

Punkt 12 – Annulleringsklausul

Hvis en af køberens kontraktlige forpligtelser ikke indfris af køberen, annulleres salget de jure og varerne returneres til sælgeren ud fra eget skøn, uden det påvirker sælgerens ret til at erstatning for mulige skader, som sælgeren kan vælge at gøre krav på inden for 48 timer efter en formel notits om at betale er forblevet ubesvaret.

 

Punkt 13 – Reciprocitetsklausul

Med mindre der er tale om force majeure, er sælgeren, hvis han ikke kan leve op til alle de kontraktlige forpligtelser og dermed forårsager, at en ikke-professionel køber lider skade, og efter vedkommende har fået en skriftlig anmodning om at betale, som vedkommende ikke har besvaret inden for 15 dage, forpligtet til at betale køberen en sum, der svarer til 20 % af den fulde fakturas pris.

Punkt 14 – Databeskyttelse

Sælgeren behandler data af personlig art, der vedrører køberen inden for omfanget af det kontraktlige forhold mellem de to parter.

Alle personoplysninger, der er videregivet af køberen, håndteres i fuld overensstemmelse med loven, der er dateret den 8. december 1992, vedrørende personoplysninger og europæiske regulativer på det område (den generelle databeskyttelsesforordning, GDPR – EU 2016/679 dateret 27. april 2016).

Sælgeren anerkender sin rolle som ansvarlig for håndteringen af personoplysninger, der foretages til de følgende formål: kundeadministration (anmodning om support, håndtering af klager, udstedelse af garantier), udførsel af salgs-/vedligeholdelseskontrakter, promovering af produkter og tjenester (udvikling og administration af direkte markedsføringskampagner), brug af elektroniske mails.

Personoplysninger opbevares kun i den periode, hvor det er absolut nødvendigt at behandle dem.  Herefter slettes de eller omdannes til anonyme oplysninger.

Køberen har til enhver tid ret til at anmode om adgang til personoplysninger, samt mulighed for gratis at bekræfte eller rette disse oplysninger.

Kunden har til enhver tid ret til at nægte at oplysninger af personlig karakter anvendes til direkte markedsføringsformål.

For at gøre brug af denne ret kan man gratis kontakte Alexandre Verstappen, på denne e-mailadresse [email protected], eller skrive til sælgerens hovedkontor.

Punkt 15 – Voldgift, kompetent retskreds og gældende lov

Enhver tvist mellem de to parter håndteres af den kompetente ret i retskredsen Walloon Brabant.  Alle internationale tvister vedrørende oprettelse, udførsel og ophør af kontraktlige forpligtelser mellem de to parter, og som ikke kan løses ved gensidig samtykke, afgøres af en eller flere voldgiftsmænd i henhold til voldgiftsbestemmelserne i det internationale handelskammer.