Článek 1 – Identifikace smluvních stran

Prodávajícím se dále rozumí společnost YAMABIKO EUROPE S.A., avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgie. Kupujícím se rozumí osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu nebo vlastní firma této osoby nebo zákazník ve smyslu článku I.1, 2° belgického obchodního zákona, která podepíše objednávku, nabídku služeb nebo smlouvu vystavenou společností YAMABIKO EUROPE S.A. Všechny ostatní podmínky a ustanovení zavazují prodávajícího až po písemném potvrzení ze strany prodávajícího. Veškeré informace uvedené v katalozích, brožurách, na webových stránkách atd. mají pouze informativní charakter, proto je může prodejce změnit bez předchozího upozornění. Samotné podání objednávky nebo přijetí nabídky od prodávajícího znamená bezvýhradný souhlas s platnými obchodními podmínkami. Nabídky jsou platné po omezenou dobu třiceti dnů od data nabídky, pokud není v nabídce uvedena jiná doba platnosti. Společnost YAMABIKO EUROPE S.A. může tyto podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění změnit a tyto změny se budou vztahovat na všechny následně zadané objednávky.

 

Článek 2 – Objednávky

Objednávky jsou považovány za závazné po podpisu objednávky a jejím potvrzení prodávajícím. Objednávky zaslané přímo kupujícím nebo předané jakýmkoli zástupcem zastupujícím prodávajícího budou považovány za závazné pro prodávajícího pouze tehdy, pokud je prodávající písemně přijme. Pokud jsou produkty určeny k okamžitému dodání, může být potvrzení objednávky nahrazeno vystavením faktury. Jakákoli změna objednávky a jakékoli doplnění nebo zřeknutí se jakékoli podmínky týkající se prodeje jsou platné pouze tehdy, jsou-li tyto změny uvedeny v nabídce nebo v potvrzení vydaném prodávajícím. Všechny nabídky prodeje závisí na dostupnosti skladových zásob. Jakákoli doložka požadovaná kupujícím, kterou prodávající písemně neakceptuje a která je v rozporu s platnými obchodními podmínkami nebo specifickými podmínkami definovanými v cenové nabídce, bude považována za neplatnou. Jednostranné zrušení objednávky nebude akceptováno bez souhlasu společnosti YAMABIKO EUROPE S.A.

Článek 3 – Ceny

Ceny jsou uvedeny v eurech. Jakékoli změny aktuálně oznámených cen se uplatní s okamžitou platností po uplynutí 60denní výpovědní lhůty. Zboží bude vyúčtováno za cenu dohodnutou v rámci opčního období a v souladu s obecnými obchodními podmínkami (daně, směnné kurzy atd.) v den dodání. V případě prodeje v jiných měnách než v eurech bude jakákoli změna směnného kurzu vůči euru o nejméně 2 % definovaná v den nabídky upravena v den vystavení faktury. Všechny ceny jsou uvedeny netto v eurech, bez daní, balného, dopravy a pojištění přepravy, ze skladu prodávajícího.

 

Článek 4 – Platba

Platba musí být provedena tak, aby prodávající měl přístup k celkové částce v den splatnosti. S výjimkou případů, kdy byla písemně dohodnuta zvláštní ujednání nebo kdy byly kupujícímu po prozkoumání situace zákazníka poskytnuty speciální podmínky, musí být platba provedena bankovním převodem do dne dodání zboží. V případech, kdy prodávající přijme platbu směnkou, musí kupující vrátit směnku přijatou a domicilovanou do osmi dnů (s výjimkou předem dohodnutých případů). Veškeré poplatky hradí kupující a platba se stává okamžitě splatnou, pokud není přijatá směnka vrácena v uvedené lhůtě. V případech postupných plateb, výslovně odsouhlasených prodávajícím, se nezaplacením jediné splátky v den splatnosti stává okamžitě splatnou celá kupní cena bez ohledu na jakékoli dříve dohodnuté podmínky, a to i v případě, že splátky vedly k vytvoření přijatelných směnek; totéž platí v případech, kdy kupující prodá, postoupí nebo vloží svůj podnik jako zástavu nebo jako vklad do založení nějaké společnosti. Platba musí být provedena tak, aby prodávající měl přístup k celkové částce v den splatnosti. Kupujícím se rozumí osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu nebo vlastní firma této osoby nebo zákazník ve smyslu článku I.1, 2° belgického obchodního zákona, která podepíše objednávku, nabídku služeb nebo smlouvu vystavenou společností YAMABIKO EUROPE S.A. Kupující si nikdy nemůže na podporu vlastního nároku ponechat celou dlužnou částku ani její část, ani provést jakoukoli formu náhrady. Pokud je kupující v den splatnosti v úplném nebo částečném prodlení s platbou, může prodávající bez nutnosti předchozího uplatnění jakéhokoli exekučního titulu okamžitě pozastavit dodávky, aniž by měl kupující právo požadovat po prodávajícím náhradu škody. V případě soudního sporu je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu nákladů řízení. Pro mezinárodní operace platí stejné podmínky týkající se termínů splatnosti. Platby se provádějí buď prostřednictvím SWIFT (IBAN č. BE 66 0013 6853 8543), nebo prostřednictvím „escrow účtu“ nebo stand-by akreditivu.

 

Článek 5 – Převod rizik a poplatků

Převod rizik se uskutečňuje podle Incoterm uvedených ve smlouvě podle nejnovější verze International Chamber of Commerce. S výjimkou případů, kdy je stanoveno jinak, takový převod řídí Incoterm Ex-Works Wavre (vydání ICC 2000).

 

Článek 6 – Dodání

Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky. Jakákoli dílčí dodávka přijatá kupujícím bude fakturována v den skutečného dodání. V případě dobírky je kupující povinen předložit dopravci při dodání šek. Pokud taková platba nebude provedena, zboží nebude vyloženo a přepravce provede další doručení, přičemž náklady hradí kupující. Prodávající je na základě výslovné dohody zproštěn veškeré odpovědnosti za dodání v případech vyšší moci nebo událostí, jako je výluka, stávka, úplné nebo částečné zastavení práce v závodě prodávajícího nebo u dodavatelů, epidemie, válka, rekvizice, požár, povodeň, přerušení nebo zpoždění dopravy, právní nebo správní opatření bránící, omezující, zdržující nebo zakazující výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bude kupujícího náležitě informovat v případech, které jsou vyjmenovány výše. Ve všech případech může dojít k dodání v dohodnutých lhůtách pouze tehdy, pokud má kupující vůči prodávajícímu splněny všechny závazky.

 

Článek 7 – Přeprava

Není-li uvedeno jinak, je na prodávajícím, aby si zvolil dopravce pro doručení zboží.

 

Článek 8 – Reklamace a poprodejní servis

Při převzetí musí kupující neprodleně zkontrolovat fyzický stav zboží a ověřit soulad se smlouvou. V případech, kdy je zásilka vážně poškozena, musí kupující doručení odmítnout. Veškerý obalový materiál musí být uchováván ve stavu, v jakém byl dodán. Bez výše uvedeného ztrácí kupující nárok na jakoukoli reklamaci. Tak je tomu i v případě, že kupující při dodání zboží nevyjádří žádné výhrady. Veškeré reklamace týkající se vad dodaného zboží, neúplného množství nebo chyb týkajících se produktů ve srovnání s tím, co bylo přijato v nabídce nebo potvrzeno prodávajícím, musí být uplatněny písemně doporučenou poštou s dokladem o převzetí do 3 pracovních dnů od doručení, aniž by tím byly dotčeny jakékoli nároky vůči dopravci, v opačném případě se veškerá práva na reklamaci stávají neplatnými. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provést všechna možná opatření pro ověření reklamace na místě. Jakékoli vrácení zboží vyžaduje předchozí souhlas prodávajícího. Kupující obdrží souhlas s vrácením zboží způsobem, který prodávající považuje za nejvhodnější. V takových případech kupující uvede kontaktní údaje a poskytne popis dotyčné položky nebo položek, sériová čísla, zjištěné závady a číslo faktury odpovídající popsaným prvkům. Po obdržení souhlasu prodávajícího s vrácením zboží má kupující 7 dní na to, aby vadné zboží vrátil prodávajícímu. V případě, že má kupující z jakéhokoli důvodu nárok na náhradu škody od prodávajícího, je tato náhrada škody omezena na náhradu skutečné škody, která kupujícímu vznikla, maximálně však do výše 5 % hodnoty objednávky.

Článek 9 – Právo na odstoupení od smlouvy

9.1. V souladu s článkem VI. 47 belgického obchodního zákoníku má zákazník, který podepsal smlouvu na dálku, čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po doručení, aby na své náklady vrátil zakoupené zboží, které již nesplňuje jeho požadavky.

9.2. Vrácení zboží je podmíněno předchozím oznámením prostřednictvím formuláře pro vrácení zboží, který je k dispozici na internetových stránkách www.belrobotics.com nebo e-mailem na adrese ….@….., přičemž prodávající e-mailem potvrdí, že vrácení zboží bylo řádně oznámeno.

9.3. Produkt musí být buď předán v sídle prodávajícího (to je možné pouze po předchozí dohodě), nebo adresován do sídla prodávajícího.

K vrácení budou přijaty pouze kompletní produkty v původním obalu a ve stavu, který umožňuje jejich okamžitý další prodej. Poškozený produkt nebo produkt, jehož obal byl jakýmkoli způsobem poškozen, nebude vrácen ani vyměněn.

9.4. V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy má zákazník možnost volby mezi vrácením vynaložených prostředků a výměnou produktu. V případě výměny hradí náklady na odeslání zákazník. V případě vrácení peněz se prodávající zavazuje vrátit zákazníkovi zaplacené částky do čtrnácti (14) dnů od převzetí produktů prodávajícím. Pokud byla platba provedena kreditní kartou nebo bankovním převodem, bude úhrada provedena opětovným připsáním částky na příslušný bankovní účet.

9.5. V souladu s článkem VI.53 belgického obchodního zákoníku nemůže zákazník uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, pokud se jednalo o objednávku produktů vyrobených podle specifikací zákazníka nebo o zboží, které je podstatně personalizované.

 

Článek 10 – Záruka

Výrobce (YAMABIKO EUROPE S.A.) poskytuje na výrobky záruku na materiálové nebo výrobní vady po dobu 24 měsíců od data dodání, s výjimkou výslovně oznámených specifických podmínek (pro firemní uživatele: záruka omezena na 12 měsíců). Úkony provedené v rámci záruky nezakládají nárok na prodloužení záruky. Záruka prodávajícího je omezena na opravu nebo výměnu zboží, které prodávající uznal za vadné, s ohledem na povahu uživatele. Prodávající se zavazuje zajistit pouze výměnu vadných dílů a opravu poškozeného zboží dodaného prodávajícím kupujícímu. Záruka se proto nevztahuje na mzdové náklady ani na náklady na demontáž, opětovnou montáž nebo dopravu, s výjimkou případů standardní výměny. S výhradou případných zákonných požadavků je odpovědnost prodávajícího striktně omezena na povinnosti definované v těchto obchodních podmínkách, případně na další výslovně vyjádřené podmínky. Pokud kupující vrátí výrobky, které nebyly dodány prodávajícím, nemůže být prodávající v žádném případě činěn odpovědným za jakékoli hmotné nebo nehmotné škody, které by mohly vzniknout při případné opravě. Prodávající nemůže být z hlediska záruky činěn odpovědným za poruchy nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku: – Dlouhodobé skladování nebo skladování bez ochrany. – Jakákoli forma nedbalosti, chyby při připojení nebo manipulaci, údržba nebo používání zařízení, které neodpovídá technickým specifikacím vydaným výrobcem nebo prodejcem, nebo obecněji jakékoli nesprávné nebo nevhodné používání zařízení. – Přidání jakéhokoli příslušenství nebo doplňkového zařízení nebo použití jakýchkoli dílů potřebných k používání zařízení, které nejsou v souladu s technickými specifikacemi zveřejněnými výrobcem nebo prodejcem. – Jakékoli mechanické, elektronické, elektrické nebo jiné úpravy či změny provedené na zařízení nebo jeho připojení třetí stranou.

 

Článek 11 – Vyhrazení vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu zůstává prodávajícímu až do úplného zaplacení celé fakturované ceny a vedlejších nákladů nebo do proplacení přijatých bankovních směnek nebo jiných záruk určených k úhradě dohodnuté ceny. Až do obdržení úplné platby mohou být případné splátky zadrženy na pokrytí případných ztrát vzniklých při dalším prodeji. V období mezi dodáním a převodem vlastnického práva je kupující odpovědný za pojištění proti ztrátě, odcizení a zničení (viz článek 5: Převod rizik a poplatků). Pokud kupující z jakýchkoli důvodů nesplní své platební povinnosti, má prodávající právo požadovat okamžité vrácení dodaného zboží, přičemž veškeré náklady na dopravu a pojištění hradí kupující. V případě příkazu k likvidaci společnosti kupujícího se kupující zavazuje aktivně se účastnit inventarizace za účelem identifikace zboží, které prodávající prohlašuje za svůj majetek. Pokud se tak nestane, má prodávající právo nechat takový výkon provést pověřeným exekutorem (soudním vykonavatelem), přičemž náklady nese kupující. V případě prodlení s platbou může prodávající zakázat kupujícímu další prodej, přeměnu nebo zabudování zboží. Pro zajištění případných nezaplacených plateb a zejména zůstatku na účtu kupujícího v účetnictví prodávajícího je výslovně stanoveno, že práva vztahující se k dodanému, ale dosud nezaplacenému zboží, budou převedena na totožné zboží dodané prodávajícím a na skladě kupujícího, aniž by bylo nutné tyto platby účtovat k nějakému konkrétnímu prodeji nebo dodávce.

 

Článek 12 – Stornovací doložka

Pokud kupující nesplní některý ze svých smluvních závazků, bude prodej zrušen de jure a zboží bude vráceno prodávajícímu dle jeho uvážení, aniž by byla ohrožena práva prodávajícího na případnou náhradu škody, kterou se prodávající může rozhodnout požadovat po kupujícím, a to do 48 hodin poté, co formální výzva k zaplacení zůstala bez odpovědi.

 

Článek 13 – Doložka o reciprocitě

S výjimkou případů vyšší moci, pokud se prodávající dostane do prodlení s plněním všech smluvních povinností a způsobí tím nefiremnímu kupujícímu škodu, bude prodávající po obdržení formální výzvy k zaplacení, na kterou prodávající neodpověděl do patnácti dnů, dlužit kupujícímu částku ve výši 20 % z celé fakturované ceny.

Článek 14 – Ochrana údajů

Prodávající zpracovává údaje osobní povahy týkající se kupujícího v rámci smluvního vztahu mezi oběma stranami.

Veškeré osobní údaje a informace sdělené kupujícím budou zpracovány v plném souladu se zákonem ze dne 8. prosince 1992 o ochraně osobních údajů a s předpisy GDPR (nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016).

Prodávající bere na vědomí, že je odpovědný za nakládání s osobními údaji, které se provádí pro tyto účely: správa zákazníků (žádosti o podporu, vyřizování reklamací, vystavování záručních listů), plnění kupních smluv/smluv o údržbě, propagace výrobků a služeb (vývoj a provádění přímých marketingových kampaní), prováděné pomocí elektronické pošty.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování. Poté jsou smazány nebo anonymizovány.

Kupující má právo kdykoli požádat o přístup k jakýmkoli jeho osobním údajům, jakož i o možnost bezplatného ověření a opravy těchto údajů.

Zákazník má právo kdykoli odmítnout použití informací osobní povahy pro účely přímého marketingu.

Chcete-li toto právo uplatnit, obraťte se bezplatně na pana Alexandre Verstappena na e-mailové adrese [email protected] nebo se písemně obraťte na adresu sídla společnosti.

Článek 15 – Rozhodčí řízení, příslušnost a rozhodné právo

Případné spory mezi oběma stranami budou řešit příslušné soudy v soudním obvodu Walloon Brabant. Veškeré mezinárodní spory týkající se vzniku, plnění a zániku smluvních závazků mezi oběma stranami, které nelze vyřešit vzájemnou dohodou, budou rozhodovány jedním nebo více rozhodci podle rozhodčího řádu International Chamber of Commerce.