Artykuł 1 — Określenie stron umowy

Sprzedającym określonym w dalszej części jest YAMABIKO EUROPE S.A., avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgia. Kupujący jest określany jako osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu prawnego lub własnej działalności tej osoby albo klienta w rozumieniu artykułu I.1 2° belgijskiego prawa handlowego i podpisująca zlecenie zakupu, ofertę usług lub umowę sporządzoną przez YAMABIKO EUROPE S.A. Wszystkie pozostałe zasady i warunki stanowią zobowiązanie ze strony sprzedającego wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez sprzedającego. Wszystkie informacje umieszczone w katalogach, broszurach, na stronach internetowych itp. służą wyłącznie do celów informacyjnych i dlatego mogą być zmieniane przez sprzedającego bez uprzedzenia. Fakt złożenia zamówienia lub zaakceptowania oferty sprzedającego oznacza akceptację bez zastrzeżeń niniejszych zasad i warunków. Oferty są ważne przez ograniczony czas trzydziestu dni od daty oferty, o ile w ofercie nie określono innego okresu ważności. Niniejsze zasady i warunki mogą być zmieniane przez YAMABIKO EUROPE S.A. w dowolnym momencie i bez uprzedzenia a zmiany te mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych po ich wprowadzeniu.

 

Artykuł 2 — Zamówienia

Zamówienia są uznawane za ostateczne po podpisaniu zlecenia zakupu i jego potwierdzeniu przez sprzedającego. Zamówienia przesyłane bezpośrednio przez kupującego lub przekazywane przez jakiegokolwiek przedstawiciela reprezentującego sprzedającego zostaną uznane za ostateczne i wiążące dla sprzedającego po ich pisemnej akceptacji przez sprzedającego. Jeżeli produkty są przeznaczone do dostawy natychmiastowej, potwierdzenie zamówienia może zostać zastąpione wystawieniem faktury. Wszelkie modyfikacje zamówienia oraz jakiekolwiek uzupełnienia lub zrzeczenia dotyczące jakichkolwiek warunków sprzedaży staną się obowiązujące, kiedy modyfikacje te zostaną wymienione w ofercie lub potwierdzeniu sporządzonym przez sprzedającego. Wszystkie oferty sprzedaży są zależne od dostępności w magazynie. Wszelkie zapisy żądane przez kupującego, które nie zostały pisemnie zaakceptowane przez sprzedającego oraz które są sprzeczne z niniejszymi zasadami i warunkami lub konkretnymi zapisami określonymi w ofercie cenowej, zostaną uznane za nieważne. Bez zgody YAMABIKO EUROPE S.A. nie będą przyjmowane żadne jednostronne anulowania zamówień.

Artykuł 3 — Ceny

Ceny są podawane w euro. Wszelkie zmiany aktualnie podanych cen wchodzą zgodnie z prawem w życie po upływie 60-dniowego terminu powiadomienia. Towary będą fakturowane po cenie uzgodnionej w okresie obowiązywania opcji i podlegającej ogólnym warunkom handlowym (podatki, kursy wymiany walut itp.) obowiązującymi w dniu dostawy. W przypadku sprzedaży w walutach innych niż euro wszelkie zmiany kursu wymiany na euro wynoszące co najmniej 2% w odniesieniu do daty oferty będą dostosowywane na dzień wystawienia faktury. Wszystkie ceny są podawane jako wartości netto w euro, z wyłączeniem podatków, kosztów opakowania, transportu, ubezpieczenia przesyłki loco magazyn sprzedającego.

 

Artykuł 4 — Płatności

Płatności należy dokonywać w taki sposób, aby sprzedający miał dostęp do kwot w dniu wymagalności. O ile nie uzgodniono pisemnie zasad szczególnych lub jeżeli w wyniku badania sytuacji klienta kupującemu przyznano warunki szczególne, płatności należy dokonywać przelewem bankowym w dniu dostawy towaru. W przypadkach, w których sprzedający dopuszcza płatność za pomocą traty bankowej, kupujący musi odesłać tratę zaakceptowaną i domicylowaną w ciągu ośmiu dniu (poza wcześniej uzgodnionymi przypadkami innych rozwiązań). Wszelkie opłaty leżą po stronie kupującego, a w przypadku braku odesłania traty w podanym terminie, płatność staje się wymagalna natychmiastowo. W przypadkach płatności etapowych, wyraźnie uzgodnionych przez sprzedającego, brak zapłaty pojedynczej raty w wymaganym terminie powoduje natychmiastową wymagalność całkowitej ceny zakupu, niezależnie od wcześniej uzgodnionych warunków, nawet jeżeli raty umożliwiły sporządzenie akceptowalnych trat; ta sama zasada obowiązuje w przypadku sprzedaży, cesji lub przekazania przez kupującego swojej działalności jako dodatkowej gwarancji lub wkładu do tworzonej spółki. Płatności należy dokonywać w taki sposób, aby sprzedający miał dostęp do kwot w dniu wymagalności. Kupujący jest określany jako osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu prawnego lub własnej działalności tej osoby albo klienta w rozumieniu artykułu I.1 2° belgijskiego prawa handlowego i podpisująca zlecenie zakupu, ofertę usług lub umowę sporządzoną przez YAMABIKO EUROPE S.A. Kupujący nie może, w ramach zabezpieczenia na poczet samodzielnie sformułowanych roszczeń, zatrzymać całej lub części wymaganej kwoty, ani zażądać odszkodowania w jakiejkolwiek formie. W przypadku całkowitego lub częściowego opóźnienia terminowej płatności przez kupującego sprzedający może, bez uprzedniego przesyłania wezwania do zapłaty, natychmiast zawiesić dostawy bez prawa do roszczeń odszkodowawczych ze strony kupującego wobec sprzedającego. W przypadku sporu sprzedający ma prawo żądania zwrotu przez kupującego opłat sądowych. W przypadku działalności międzynarodowych obowiązują te same warunki dotyczące wymagalnych terminów płatności. Płatności należy dokonywać w formie przelewów SWIFT (nr IBAN BE 66 0013 6853 8543) za pomocą konta depozytowego lub akredytywy gwarancyjnej.

 

Artykuł 5 — Przeniesienie ryzyka i koszty

Przeniesienie ryzyka odbywa się zgodnie z określonymi w umowie warunkami Incoterms w najnowszej wersji dostępnej w Międzynarodowej Izbie Handlowej. Z wyjątkiem zapisów przeciwnych, formułą Incoterms dla tej bazy dostawy jest loco fabryka w Wavre (ICC wydanie 2000).

 

Artykuł 6 — Dostawa

Sprzedający ma prawo do dostaw częściowych. Dla każdej dostawy częściowej przyjętej przez kupującego zostanie wystawiona faktura na dzień dostawy. W przypadkach płatności gotówką przy dostawie kupujący ma obowiązek przekazania przewoźnikowi czeku w momencie dostawy. W razie braku takiej płatności towary nie zostaną wyładowane i przewoźnik wykona drugą dostawę na koszt kupującego. Uzgadnia się, że sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za dostawę w przypadkach siły wyższej lub zdarzeń, takich jak blokada, strajk, całkowite lub częściowe przerwanie pracy w zakładzie sprzedającego bądź jego dostawców, epidemia, wojna, rekwizycje, pożar, powódź, przerwy lub opóźnienia w transporcie, środki prawne lub administracyjne uniemożliwiające, ograniczające lub zabraniające produkcji, lub importu towarów. W razie zaistnienia ww. przypadków sprzedający przekaże kupującemu odpowiednią informację. We wszystkich przypadkach dostawy w uzgodnionych terminach mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy kupujący wypełnił wszystkie zobowiązania wobec sprzedającego.

 

Artykuł 7 — Transport

Jeżeli nie określono inaczej, sprzedający ma swobodę wyboru przewoźnika dostarczającego towar.

 

Artykuł 8 — Reklamacje i obsługa posprzedażna

Po odbiorze towarów kupujący musi natychmiast sprawdzić ich stan fizyczny i zgodność z umową. W przypadku poważnego uszkodzenia przesyłki kupujący musi odmówić przyjęcia dostawy. Wszystkie materiały opakowaniowe należy zachować w stanie, w jakim zostały dostarczone. Bez spełnienia powyższych warunków kupujący traci prawo do jakichkolwiek reklamacji. Dzieje się tak również w przypadku, w którym kupujący nie wniesie zastrzeżeń w momencie dostawy towarów. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń dostarczonych towarów, niepełnych ilości lub błędów dotyczących produktów w odniesieniu do tego, co zostało zaakceptowane w ofercie lub potwierdzone przez sprzedającego należy przesyłać pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dostawy, bez uszczerbku dla możliwości wniesienia jakichkolwiek roszczeń wobec przewoźnika. Niespełnienie tych wymagań spowoduje unieważnienie wszystkich praw do reklamacji. Kupujący musi umożliwić sprzedającemu przeprowadzenie wszelkich dotyczących reklamacji weryfikacji w miejscu dostawy. Zwrot jakichkolwiek towarów wymaga wcześniejszej zgody ze strony sprzedającego. Kupujący otrzyma zgodę na zwrot towarów w sposób uznany za najbardziej odpowiedni przez sprzedającego. W takich przypadkach kupujący przekaże dane kontaktowe i dostarczy opis objętych zwrotem artykułów, numery seryjne, stwierdzone wady oraz numer faktury odpowiadającej opisanym artykułom. Po otrzymaniu od sprzedającego zgody na zwrot towarów kupujący ma 7 dni na odesłanie wadliwych towarów do sprzedającego. W przypadku, gdy kupujący z jakiejkolwiek przyczyny ma możliwość otrzymania od sprzedającego odszkodowania, odszkodowanie to powinno być ograniczone do naprawy rzeczywistych szkód poniesionych przez kupującego do maksymalnej kwoty wynoszącej 5% wartości zamówienia.

Artykuł 9 — Prawo do rezygnacji

9.1. Zgodnie z artykułem VI. 47 belgijskiego prawa handlowego klient, który zawarł umowę zdalnie, ma czternaście (14) dni, licząc od następnego dnia po dostawie, na odesłanie na własny koszt zakupionych towarów, które nie spełniają jego wymagań.

9.2. Każdy zwrot wymaga wcześniejszego powiadomienia z użyciem formularza rezygnacji dostępnego na strony internetowej www.belrobotics.com lub wysłanego pocztą elektroniczną na adres ….@……, po czym sprzedający potwierdzi pocztą elektroniczną, że został prawidłowo powiadomiony o zwrocie.

9.3. Produkt należy przekazać w siedzibie głównej sprzedającego (możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu) lub przesłać do siedziby głównej sprzedającego.

Do zwrotu przyjmowane są wyłącznie produkty kompletne, w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu i w stanie umożliwiającym natychmiastową sprzedaż. Wszelkie produkty uszkodzone lub produkty, których opakowania zostały w jakikolwiek sposób naruszone, nie podlegają zwrotowi kosztów ani wymianie.

9.4. W przypadku skorzystania z prawa do rezygnacji klient może wybrać pomiędzy zwrotem wydanych kwot a wymianą produktu. W przypadku wymiany koszty wysyłki zostaną poniesione przez klienta. W przypadku zwrotu kosztów sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kwot zapłaconych przez klienta w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania produktów przez sprzedającego. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem bankowym, zwrot zostanie dokonany w formie zasilenia odpowiedniego rachunku bankowego.

9.5. Zgodnie z artykułem VI.53 belgijskiego prawa handlowego klient nie może skorzystać z prawa do rezygnacji, jeżeli dane zamówienie dotyczyło produktu wytworzonego na podstawie specyfikacji klienta lub towarów które są wyraźnie spersonalizowane.

 

Artykuł 10 — Gwarancja

Producent (YAMABIKO EUROPE S.A.) udziela na swoje produkty gwarancji obejmującej wady materiałowe lub fabryczne na okres 24 miesięcy od daty dostawy, o ile nie zostały uzgodnione warunki szczególne (dla użytkowników profesjonalnych gwarancja jest ograniczona do 12 miesięcy). Działania wykonane w ramach gwarancji nie powodują przedłużenia gwarancji. Gwarancja sprzedającego jest ograniczona do naprawy lub wymiany towarów uznanych za wadliwe przez sprzedawcę z uwzględnieniem rodzaju kupującego. Sprzedający zobowiązuje się jedynie do wymiany wadliwych części i naprawy uszkodzonych towarów dostarczonych przez sprzedawcę kupującemu. Dlatego gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny ani kosztów rozmontowania, zmontowania lub transportu poza przypadkami wymiany standardowej. Zgodnie z wymogami prawa odpowiedzialność sprzedającego jest ściśle ograniczona do zobowiązań określonych w niniejszych zasadach lub warunkach lub, o ile ma to zastosowanie, w innych wyraźnie podanych warunkach. W przypadku zwrotu przez kupującego produktów, które nie zostały dostarczone przez sprzedającego, ten ostatni nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady materiałowe lub ukryte, które mogą pojawić się podczas naprawy. W ramach gwarancji sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z następujących przyczyn: – przedłużone przechowywanie lub przechowywanie bez zabezpieczeń, – jakakolwiek forma zaniedbania, błędy w podłączeniach lub obsłudze, konserwacja lub użytkowanie urządzeń niezgodne ze specyfikacjami określonymi przez producenta lub sprzedającego albo, bardziej ogólnie, wszelkie nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzeń, – dodanie jakichkolwiek akcesoriów lub elementów dodatkowych do urządzenia lub wykorzystanie jakichkolwiek części wymaganych do użytkowania urządzenia niezgodnych ze specyfikacjami podanymi przez producenta lub sprzedającego, – wszelkie modyfikacje lub zmiany mechaniczne, elektroniczne, elektryczne lub inne dokonane w urządzeniu lub jego podłączeniach przez strony trzecie.

 

Artykuł 11 — Zachowanie praw własności

Towary dostarczone kupującemu pozostają własnością sprzedającego do momentu zapłaty całkowitej ceny podstawowej i dodatkowej określonej na fakturze lub zainkasowania zaakceptowanych trat bankowych lub innych weksli opiewających na uzgodnioną kwotę. Do momentu otrzymania zapłaty w pełnej wysokości wszelkie raty mogą zostać zatrzymane w celu pokrycia ewentualnych strat poniesionych podczas ponownej sprzedaży. W okresie pomiędzy dostawą a przeniesieniem własności kupujący ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia od utraty, kradzieży i zniszczenia (patrz artykuł 5 — Przeniesienie ryzyka i koszty). Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn kupujący nie dopełni swoich zobowiązań płatniczych, sprzedający ma prawo do zażądania natychmiastowego zwrotu dostarczonych towarów i opłacenia wszystkich kosztów transportu oraz ubezpieczenia przez kupującego. W przypadku nakazu likwidacji firmy kupującego kupujący zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w inwentaryzacji majątku w celu określenia towarów, które sprzedający zastrzega sobie jako swoją własność. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez kupującego sprzedający ma prawo do zlecenia tych działań rzeczoznawcy majątkowemu na koszt kupującego. Sprzedający może zakazać kupującemu odsprzedaży, przetwarzania lub włączania towarów do majątku w przypadku zaległości płatniczych. Aby zagwarantować zapłatę nieuregulowanych płatności, a w szczególności bilans konta kupującego w księgach sprzedającego, stwierdza się wprost, że prawa dotyczące towarów dostarczonych, ale jeszcze niezapłaconych zostaną przeniesione na identyczne towary dostarczone przez sprzedającego i znajdujące się w majątku kupującego, bez konieczności przypisywania tych płatności do jakiejkolwiek określonej sprzedaży lub dostawy.

 

Artykuł 12 — Klauzula anulowania

W przypadku niedopełnienia przez kupującego któregokolwiek z jego obowiązków umownych, sprzedaż zostaje anulowana z mocy prawa, a towary zostaną zwrócone sprzedawcy według jego uznania, bez naruszania praw sprzedającego do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec kupującego, które sprzedający może zgłosić w ciągu 48 godzin od pozostałego bez odpowiedzi formalnego wezwania do zapłaty.

 

Artykuł 13 —- Klauzula wzajemności

Jeżeli nie zaistniał przypadek siły wyższej, a sprzedający nie dopełnił wszystkich zobowiązań umownych, co naraziło kupującego niebędącego profesjonalistą na szkody, sprzedający, po otrzymaniu formalnego wezwania do zapłaty, na które nie odpowiedział w ciągu piętnastu dni, będzie zobowiązany do zapłaty kupującemu kwoty równej 20% całkowitej kwoty faktury.

Artykuł 14 — Poufność danych

Sprzedający przetwarza dane osobowe dotyczące kupującego w ramach relacji umownych pomiędzy obiema stronami.

Wszystkie dane osobowe i informacje przekazane przez kupującego będą przetwarzane w pełnej zgodności z ustawą z 8 grudnia 1992 r. w sprawie poufności danych oraz odpowiednim rozporządzeniem europejskim (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO — Rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Sprzedający potwierdza swoją rolę jako podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: administrowanie klientami (prośby o wsparcie, zarządzanie reklamacjami, wydawanie kart gwarancyjnych), wykonywanie umów sprzedaży/serwisowych, promowanie produktów i usług (opracowywanie i przeprowadzanie bezpośrednich kampanii marketingowych) z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres konieczny do ich przetwarzania. Następnie są one usuwane lub poddawane anonimizacji.

Kupujący ma w każdym momencie prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych, a także możliwość bezpłatnego sprawdzenia i skorygowania tych danych.

Klient w dowolnym momencie ma prawo odmowy wykorzystywania informacji o charakterze osobowym na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Aby skorzystać z tych praw, należy bezpłatnie skontaktować się z panem Alexandrem Verstappenem na adres e-mail [email protected] lub napisać do siedziby głównej sprzedającego.

Artykuł 15 — Arbitraż, właściwe sądy i obowiązujące prawo

Wszelkie spory między stronami będą poddawane do rozstrzygnięcia przez właściwe sądy w dystrykcie prawnym Brabancji Walońskiej. Wszelkie spory międzynarodowe dotyczące tworzenia, wykonywania i kończenia zobowiązań umownych między stronami, których nie można rozstrzygnąć za porozumieniem stron, będą rozstrzygane przez arbitrów zgodnie z zasadami arbitrażu ustalonymi przez Międzynarodową Izbę Handlową.