Článok 1 – Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci je v tomto dokumente definovaný ako spoločnosť YAMABIKO EUROPE S.A. so sídlom na Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgicko. Kupujúci je definovaný ako osoba oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo vlastnú firmu či zákazníka tejto osoby v zmysle článku I.1, 2° belgického obchodného zákona a podpisujúca kúpnu objednávku, ponuku služieb alebo zmluvu vydanú spoločnosťou YAMABIKO. EUROPE S.A. Všetky ostatné obchodné podmienky zaväzujú predávajúceho až po písomnom potvrdení predávajúcim. Všetky informácie uvedené v katalógoch, prospektoch, na webových stránkach a v ďalších materiáloch sú len informatívne, a preto ich predajca nesmie bez upozornenia zmeniť. Samotné zadanie objednávky alebo prijatie ponuky od predávajúceho znamená bezvýhradný súhlas s aktuálnymi obchodnými podmienkami. Ponuky sú platné po obmedzenú dobu tridsiatich dní od dátumu ponuky, pokiaľ v ponuke nie je uvedená iná doba platnosti. Aktuálne obchodné podmienky môže spoločnosť YAMABIKO EUROPE S.A. kedykoľvek a bez upozornenia upraviť a takéto zmeny sa budú vzťahovať na všetky objednávky odoslané neskôr.

 

Článok 2 – Objednávky

Objednávky sa považujú za záväzné od okamihu ich podpisu a ich potvrdením predávajúcim. Objednávky zaslané priamo kupujúcim alebo zaslané akýmkoľvek zástupcom zastupujúcim predávajúceho sa budú považovať za záväzné pre predávajúceho len vtedy, ak ich predávajúci písomne akceptuje. Ak sú produkty určené na okamžité dodanie, potvrdenie objednávky možno nahradiť vystavením faktúry. Akákoľvek úprava objednávky a akékoľvek doplnenie alebo zrieknutie sa akejkoľvek podmienky týkajúcej sa predaja sú platné len vtedy, ak sú takéto zmeny uvedené v ponuke alebo v potvrdení vystavenom predávajúcim. Všetky ponuky predaja závisia od dostupnosti skladových zásob. Akákoľvek klauzula požadovaná kupujúcim, ktorá nie je písomne akceptovaná predávajúcim a ktorá je v rozpore s aktuálnymi obchodnými podmienkami alebo špecifickými podmienkami uvedenými v cenovej ponuke, bude považovaná za neplatnú. Bez súhlasu spoločnosti YAMABIKO EUROPE S.A. nebude akceptované žiadne jednostranné zrušenie objednávky.

Článok 3 – Ceny

Ceny sú uvedené v eurách. Akékoľvek zmeny aktuálne uvedených cien budú platiť po uplynutí 60-dňovej oznamovacej lehoty. Tovar bude fakturovaný za cenu dohodnutú v opčnej lehote a podľa všeobecných obchodných podmienok (dane, výmenné kurzy a podobne) v deň dodania. Pri predaji uskutočnenom v iných menách ako euro bude každá odchýlka vo výške minimálne 2 % vo výmennom kurze voči euru, ktorý je stanovený v deň ponuky, upravená v deň vystavenia faktúry. Všetky ceny sú netto ceny uvedené v eurách bez daní, balného, dopravy a poistenia počas prepravy zo skladu predávajúceho.

 

Článok 4 – Platba

Platba sa musí uskutočniť tak, aby mal predávajúci prístup k príslušnej čiastke v deň splatnosti. Okrem prípadov, keď boli písomne dohodnuté konkrétne podmienky alebo keď boli kupujúcemu po preskúmaní situácie zákazníka udelené osobitné podmienky, sa musí platba uskutočniť bankovým prevodom v deň dodania tovaru. V prípadoch, keď predávajúci akceptuje platbu bankovou zmenkou, je kupujúci povinný vrátiť zmenku, akceptovanú a domicilovanú, do ôsmich dní (okrem prípadov, keď bola vopred dohodnutá alternatíva). Všetky poplatky hradí kupujúci a platba bude okamžite splatná, ak akceptovaný zmenka nebude vrátená v uvedenej lehote. V prípade postupných platieb, ktoré predávajúci výslovne odsúhlasil, bude nezaplatením jedinej splátky v deň splatnosti okamžite splatná celá kúpna cena bez ohľadu na akékoľvek vopred dohodnuté podmienky, a to aj v prípade, že splátky viedli k stanoveniu prijateľných zmeniek. To isté platí aj v prípade, ak kupujúci predá, postúpi alebo zloží svoj podnik ako zábezpeku alebo ako vklad na založenie spoločnosti. Platba sa musí uskutočniť tak, aby mal predávajúci prístup k príslušnej čiastke v deň splatnosti. Kupujúci je definovaný ako osoba oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo vlastnú firmu či zákazníka tejto osoby v zmysle článku I.1, 2° belgického obchodného zákona a podpisujúca kúpnu objednávku, ponuku služieb alebo zmluvu vydanú spoločnosťou YAMABIKO. EUROPE S.A. Kupujúci si nikdy nemôže na podporu svojpomocne formulovaného nároku ponechať všetky alebo časť splatných súm, ani uplatniť žiadnu formu kompenzácie. Ak je kupujúci v úplnom alebo čiastočnom omeškaní s platbou v lehote splatnosti, predávajúci môže bez toho, aby bolo potrebné predchádzajúceho uplatnenia akéhokoľvek exekučného príkazu, okamžite pozastaviť dodávky bez toho, aby mal kupujúci právo požadovať od predávajúceho náhradu škody. V prípade súdneho sporu je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu súdnych poplatkov. V prípade medzinárodných operácií sú podmienky týkajúce sa splatnosti platieb rovnaké. Platby sa uskutočňujú prostredníctvom systému SWIFT (IBAN č. BE 66 0013 6853 8543), viazaného účtu alebo pohotovostného akreditívu.

 

Článok 5 – Prevod rizík a poplatkov

Prevod rizík sa uskutočňuje podľa podmienok Incoterm uvedených v zmluve na základe najnovšej verzie od Medzinárodnej obchodnej komory. Okrem prípadov, ktoré uvádzajú inak, sa takýto prevod riadi podmienkami Incoterm Ex-Works Wavre (vydanie ICC 2000).

 

Článok 6 – Doručenie

Predávajúci je oprávnený realizovať čiastočné dodávky. Akákoľvek čiastková dodávka akceptovaná kupujúcim bude fakturovaná v deň skutočnej dodávky. V prípade platby na dobierku je kupujúci povinný pri dodaní tovaru predložiť prepravcovi šek. Ak takáto platba nebude uskutočnená, tovar nebude vyložený a prepravca uskutoční druhú dodávku, pričom náklady bude hradiť kupujúci. Výslovnou dohodou je predávajúci zbavený zodpovednosti za dodanie v prípadoch vyššej moci alebo v prípade udalostí, ako je napríklad výluka, štrajk, úplné alebo čiastočné zastavenie prác v podniku predávajúceho alebo v podnikoch dodávateľov, epidémia, vojna, rekvizícia, požiar, povodeň, prerušenie alebo zdržanie prepravy či zákonné alebo administratívne opatrenia zabraňujúce, obmedzujúce, zdržujúce alebo zakazujúce výrobu alebo dovoz tovaru. Vo vyššie uvedených prípadoch bude predávajúci kupujúceho primerane informovať. Vo všetkých prípadoch je možné dodanie v rámci dohodnutých dodacích lehôt uskutočniť len vtedy, ak je kupujúci informovaný o všetkých povinnostiach voči predávajúcemu.

 

Článok 7 – Preprava

Pokiaľ nie je uvedené inak, predávajúci si môže na doručenie tovaru vybrať ľubovoľného dopravcu.

 

Článok 8 – Reklamácie a popredajný servis

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný ihneď skontrolovať fyzický stav tovaru a overiť súlad so zmluvou. V prípade vážneho poškodenia zásielky je kupujúci povinný odmietnuť doručenie zásielky. Všetok baliaci materiál je potrebné uchovať v stave, v akom bol dodaný. Bez vyššie uvedeného stráca kupujúci právo na akúkoľvek reklamáciu. Platí to aj v prípade, ak kupujúci pri dodaní tovaru nevytvára žiadne rezervy. Všetky reklamácie chýb dodaného tovaru, neúplného množstva alebo chýb produktov v porovnaní s tým, čo bolo akceptované v ponuke alebo potvrdené predávajúcim, je potrebné uplatniť písomne doporučenou poštou s dokladom o prevzatí do 3 pracovných dní od dodania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky voči prepravcovi. V opačnom prípade budú všetky práva na reklamáciu neplatné. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vykonať všetky možné spôsoby overenia overenie reklamácie na mieste. Akékoľvek vrátenie tovaru vyžaduje predchádzajúci súhlas predávajúceho. Kupujúci dostane súhlas na vrátenie tovaru spôsobom, ktorý predávajúci považuje za najvhodnejší. V takýchto prípadoch kupujúci poskytne kontaktné údaje a opis dotknutých položiek, ich sériové čísla, zaznamenané chyby a číslo faktúry zodpovedajúce opísaným prvkom. Po prijatí súhlasu predávajúceho s vrátením tovaru má kupujúci 7 dní na vrátenie chybného tovaru predávajúcemu. Ak kupujúci z akéhokoľvek dôvodu nárok na náhradu škody od predávajúceho, obmedzuje sa táto škoda na nápravu skutočnej ujmy, ktorú kupujúci utrpel, maximálne však do výšky 5 % z hodnoty objednávky.

Článok 9 – Právo na odstúpenie

9.1. V súlade s článkom VI.47 belgického obchodného práva má zákazník, ktorý podpísal zmluvu na diaľku, štrnásť (14) dní odo dňa nasledujúceho po doručení na vrátenie zakúpeného tovaru, ktorý už nespĺňa jeho požiadavky, na svoje náklady.

9.2. Akékoľvek vrátenie podlieha predchádzajúcemu oznámeniu prostredníctvom formulára na stiahnutie, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.belrobotics.com, alebo e-mailom na ….@….., pričom predávajúci potvrdí e-mailom, že vrátenie bolo správne oznámené.

9.3. Tovar je potrebné odovzdať buď v sídle predávajúceho (možné len po predchádzajúcej dohode), alebo odoslať na adresu sídla predávajúceho.

Na vrátenie budú akceptované iba produkty, ktoré sú vrátené kompletné, v celom pôvodnom balení a v stave, v ktorom ich možno okamžite znova predať. Akýkoľvek produkt, ktorý bol poškodený alebo ktorého obal bol akýmkoľvek spôsobom poškodený, nebude refundovaný ani vymenený.

9.4. V prípade uplatnenia práva na odstúpenie má zákazník na výber medzi vrátením vynaložených súm a výmenou produktu. Pri výmene znáša náklady na odoslanie zákazník. Pri vrátení peňazí sa predávajúci zaväzuje vrátiť zákazníkom zaplatené sumy do štrnástich (14) dní od prevzatia produktov predávajúcim. Ak bola platba uskutočnená kreditnou kartou alebo bankovým prevodom, peniaze budú vrátené opätovným pripísaním na príslušný bankový účet.

9.5. V súlade s článkom VI.53 belgického obchodného zákona zákazník nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie, ak sa príslušná objednávka týkala produktov vyrobených podľa špecifikácií zákazníka alebo tovaru, ktorý je zjavne prispôsobený.

 

Článok 10 – Záruka

Výrobca (YAMABIKO EUROPE S.A.) poskytuje na produkty záruku na chyby materiálu alebo výrobné chyby po dobu 24 mesiacov od dátumu dodania, s výnimkou špecifických prípadov, ktoré sú výslovne oznámené (pre firmy je záruka obmedzená na 12 mesiacov). Činnosti vykonané v rámci záruky nebudú mať za následok žiadne predĺženie záruky. Záruka predávajúceho je obmedzená na opravu alebo výmenu tovaru uznaného predávajúcim za chybný s prihliadnutím na typ používateľa. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť len výmenu chybných dielov a opravu poškodeného tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu. Záruka preto nepokrýva mzdové náklady ani náklady na demontáž alebo opätovnú montáž či dopravu, s výnimkou prípadov štandardnej výmeny. V súlade s akýmikoľvek zákonnými požiadavkami je zodpovednosť predávajúceho prísne obmedzená na povinnosti uvedené v aktuálnych obchodných podmienkach, prípadne v iných výslovne uvedených podmienkach. Ak kupujúci vráti produkty, ktoré neboli dodané predávajúcim, predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne materiálne ani nehmotné škody, ktoré by mohli vzniknúť pri akýchkoľvek opravách. Predávajúci nemôže niesť zodpovednosť z hľadiska záruky za poruchy alebo škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z nasledujúcich skutočností: – Dlhodobé skladovanie alebo skladovanie bez ochrany. – Akákoľvek forma nedbanlivosti, chyby pri pripájaní alebo manipulácii, údržbe alebo používaní zariadenia, ktoré nie sú v súlade s technickými špecifikáciami vydanými výrobcom alebo predávajúcim, alebo – vo všeobecnosti – akékoľvek nesprávne alebo nevhodné použitie zariadenia. – Pridanie akéhokoľvek príslušenstva alebo doplnkového zariadenia či použitie akýchkoľvek dielov potrebných na používanie zariadenia, ktoré nezodpovedajú technickým špecifikáciám zverejneným výrobcom alebo predávajúcim. – Akákoľvek mechanická, elektronická, elektrická alebo iná úprava či zmena vykonaná na zariadení alebo jeho pripojeniach treťou stranou.

 

Článok 11 – Výhrada vlastníctva

Vlastnícke právo k tovaru dodanému kupujúcemu zostáva predávajúcemu až do úplného zaplatenia celej a vedľajšej fakturovanej ceny alebo zaplatenia akceptovaných bankových zmeniek alebo iných zábezpek určených na úhradu dohodnutej ceny. Až do prijatia celej platby môžu byť akékoľvek splátky zadržané na pokrytie prípadných strát vzniknutých pri ďalšom predaji. Počas doby medzi dodaním a prevodom vlastníckeho práva je kupujúci zodpovedný za poistenie straty, krádeže a zničenia (pozrite si článok 5: Prevod rizík a poplatkov). Ak kupujúci z akýchkoľvek dôvodov nesplní svoje platobné povinnosti, predávajúci má právo požadovať okamžité vrátenie dodaného tovaru, pričom všetky náklady na dopravu a poistenie bude hradiť kupujúci. V prípade likvidácie objednávky týkajúcej sa firmy kupujúceho sa kupujúci zaväzuje aktívne sa zúčastniť inventarizácie s cieľom identifikovať tovar, ktorý si predávajúci nárokuje ako svoj majetok. V opačnom prípade má predávajúci právo, aby takýto úkon vykonal certifikovaný exekútor (súdny exekútor), pričom náklady bude znášať kupujúci. Predávajúci zakazuje kupujúcemu tovar v prípade omeškania platby ďalej predať, prerobiť alebo začleniť do iného produktu. V záujme garancie prípadných neuhradených platieb a najmä zostatku na účte kupujúceho v účtovníctve predávajúceho je výslovne stanovené, že práva na dodaný, ale ešte nezaplatený tovar budú prevedené na rovnaký tovar dodaný predávajúcim a na sklade kupujúceho bez toho, aby bolo potrebné naúčtovať takéto platby k akémukoľvek konkrétnemu predaju alebo dodávke.

 

Článok 12 – Doložka o zrušení

Ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich zmluvných povinností, predaj bude zrušený de iure a tovar bude vrátený predávajúcemu podľa jeho uváženia bez toho, aby boli ohrozené práva predávajúceho na prípadnú náhradu škody, ktorú sa predávajúci môže rozhodnúť požadovať od kupujúceho, a to do 48 hodín po tom, čo akékoľvek formálne výzvy na zaplatenie zostanú nezodpovedané.

 

Článok 13 – Doložka o reciprocite

S výnimkou prípadov vyššej moci platí, že ak sa predávajúci dostane do omeškania s plnením všetkých zmluvných záväzkov a spôsobí tým škodu kupujúcemu, ktorý nie je firmou, predávajúci bude po prijatí formálnej výzvy na zaplatenie, na ktorú neodpovedal do pätnástich dní, dlhovať kupujúcemu sumu rovnajúcu sa 20 % z celkovej ceny faktúry.

Článok 14 – Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva údaje osobného charakteru týkajúce sa kupujúceho v rámci zmluvného vzťahu medzi oboma stranami.

Všetky osobné údaje a informácie oznámené kupujúcim sa budú spracúvať plne v súlade so zákonom z 8. decembra 1992 o ochrane osobných údajov a s európskymi nariadeniami v tejto oblasti (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR – nariadenie EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016).

Predávajúci berie na vedomie svoju úlohu zodpovedného za spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vykonáva na nasledujúce účely: správa zákazníkov (žiadosti o podporu, vybavovanie reklamácií, vystavovanie záručných listov), uzatváranie kúpnopredajných zmlúv a zmlúv o údržbe, propagácia produktov a služieb (vyvíjanie a prevádzkovanie priamych marketingových kampaní) prostredníctvom elektronickej pošty.

Osobné údaje budú uchovávané len počas doby nevyhnutnej na ich spracovanie. Potom sa odstránia alebo prevedú do anonymnej podoby.

Kupujúci má kedykoľvek právo požiadať o prístup k akýmkoľvek osobným údajom, ako aj možnosť bezplatne si tieto údaje overiť a opraviť.

Zákazník má právo kedykoľvek odmietnuť používanie informácií osobného charakteru na účely priameho marketingu.

Ak si chcete toto právo uplatniť, môžete bezplatne kontaktovať pána Alexandra Verstappena na e-mailovej adrese [email protected] alebo písomne na adrese sídla predávajúceho.

Článok 15 – Arbitráž, príslušná jurisdikcia a rozhodné právo

Akýkoľvek spor medzi oboma stranami budú rozhodovať príslušné súdy v súdnom okrese Valónske Brabantsko. Akékoľvek medzinárodné spory týkajúce sa vzniku, vykonávania a zániku zmluvných záväzkov medzi oboma stranami, ktoré nemožno vyriešiť vzájomnou dohodou, budú rozhodované jedným alebo viacerými rozhodcami podľa rozhodcovského poriadku Medzinárodnej obchodnej komory.