Prispôsobené predplatné

 • Ponúkame štyri typy balíkov a ceny v závislosti od vašich potrieb a typu vášho robota.
 • Podľa nasledujúcej tabuľky sa môžete rozhodnúť, ktoré predplatné vám vyhovuje najviac, alebo sa môžete obrátiť na predajcu či dodávateľa a požiadať ho o ďalšie informácie.

Offline
Basic
Premium RTK Wifi
Premium RTK 4G
Funkcie
Offline
Basic
Premium RTK Wifi
Premium RTK 4G
Opis
Aktualizácie softvéru garantujeme počas operácií technickej údržby.
Najucelenejší balík na trhu pre používateľov, ktorí chcú naplno využívať ovládanie svojich zariadení radu Connected na diaľku.
Balík pre používateľov robotov GPS-RTK, ktorí chcú mať ovládanie prevádzky na dosah ruky.
Najkomplexnejšie predplatné pre používateľov robotov GPS-RTK 4G vrátane predplatného dát a správy robotov prostredníctvom jedného terminálu 4G s dosahom 15 km.
Cena za rok
Bezplatné používanie

BM-1000: 49 €
BM-2000: 59 €
BP-1200: 59 €

BM-1050: 149 €
BM-2050: 199 €
BP-1250: 199 €
BM-850: 69 €
Base RTK Wifi: Bezplatne

BM-1050: 248 €
BM-2050: 298 €
BP-1250: 348 €
BM-850: 168 €
Base RTK 4G: 149 €

Aktualizácie softvéru
Monitorovanie výkonu (história a cykly)
Zadávanie príkazov používateľa na diaľku
-
Vzdialená konfigurácia robota (čítanie/zápis parametrov)
-
Správa alarmov a upozornení (aktualizácie, obnovenie predplatného a podobne)
-
Stav v reálnom čase a poloha na vyžiadanie
-
Interaktívna mapa: sledovanie trajektórie podľa cyklov
-
Prehľad správy zariadení
-
Denník údržby
-
Konfigurácia a parametre kosenia podľa vzoru GPS
-
-
Vzdialená konfigurácia balíkov podľa GPS
-
-
Zakázaná zóna s prekážkami podľa GPS
-
-
Wisenav ®
4G RTK s ročným poplatkom pre BM-1050/BM-2050
-
-
-
* Výmenný kurz závisí od sprostredkovateľa platby (vaša banka, služba Stripe, kreditná karta...)

Ponuka Offline

Offline funkcie (bez predplatného)

Robotické kosačky a zberače loptičiek môžu pracovať s plným výkonom a funkciami navigácie. Vzdialené monitorovanie a ovládanie je obmedzené.

 • Aktualizácie softvéru sa do robotických kosačiek a zberačov loptičiek inštalujú cez Wi-Fi počas technickej údržby.
 • Údaje o výkone a prevádzke robotov sa zaznamenávajú priamo a uchovávajú sa viac ako rok vo forme prevádzkových cyklov. Výsledky získate vo forme intuitívnych grafov. Údaje sú dostupné iba vtedy, keď je robot pripojený k Wi-Fi.

Uprednostňujete pravidelné a nepretržité aktualizácie softvéru a možnosť ovládať a monitorovať robot v reálnom čase cez mobilnú sieť (4G)? Využite jednu z našich ponúk predplatného prispôsobenú vašim potrebám.

 

Predplatné Basic a Premium RTK

Monitorovanie výkonu v reálnom čase (história a cykly)

Aktivitu robota môžete sledovať každý deň. Informácie dostupné prostredníctvom webového portálu alebo aplikácie sa zobrazujú v prehľadných a presných grafoch. Rozhranie vám umožňuje identifikovať alarmy a triediť ich, aby ste identifikovali oblasti, kde sa vyskytujú.

Táto funkcia vám umožňuje odoslať skupinu príkazov priamo do robota cez portál alebo aplikáciu. Tieto špecifické pokyny ako load (naložiť), work (pracovať) a podobne zabezpečujú optimálne zvládnutie všetkých situácií vrátane neočakávaných udalostí. K dispozícii je aj história týchto príkazov. Môžete tak optimalizovať využitie robota a zabezpečiť lepšie riadenie kosenia za každých okolností.

Vzdialená konfigurácia robota (čítanie a zápis parametrov)

Táto možnosť vám umožňuje spravovať rôzne parametre robota, napríklad:

 • Pracovný plán robota.
 • Výška kosenia.
 • Deaktivácia potenciálne chybnej žacej hlavy, aby bola zaručila nepretržitá prevádzka zariadenia, kým technik daný diel nevymení.
 • Definícia percenta aktivity v rôznych pracovných oblastiach. Keďže tráva nerastie na ihrisku rovnomerne, táto funkcia vám umožňuje definovať percento času prevádzky vyhradené pre konkrétnu oblasť podľa rýchlosti rastu alebo hustoty kosenej trávy.

V prípade zberačov loptičiek vám umožňuje riadiť pracovnú zónu robota podľa hustoty golfových loptičiek na ihrisku. Pracovné oblasti sa definujú prostredníctvom predchádzajúcej inštalácie vodičov alebo konfigurácie GPS, ktorú je možné vykonať prostredníctvom správy parametrov.

 • Zohľadnenie vonkajšej teploty. Neodporúča sa používať robot, keď je príliš chladno alebo keď mrzne (hrozí riziko zničenia zamrznutej trávy kolieskami).

Správa alarmov a upozornení

 • Keď si aktivujete upozorňovanie, v prípade alarmu vás zariadenie priamo upozorní. Môžete si vybrať kanál, cez ktorý upozornenie dostanete: ako upozornenie v aplikácii na smartfóne, e-mailom alebo v centre upozornení (aplikácia a portál).
 • Ak máte viaceré roboty, môžete túto funkciu aktivovať pre každý zvlášť. K dispozícii je úplná história rôznych typov alarmov, ktorá vám pomôže naplánovať prispôsobený zásah.

Stav v reálnom čase a poloha na vyžiadanie

Robot v reálnom čase odosiela svoj stav (pracuje, nabíja sa, čaká...), ako aj stav batérie a súradnice posledného pripojenia. Potrebujete zistiť jeho poslednú polohu? Stačí sa pozrieť do rozhrania.

Interaktívna mapa: sledovanie trajektórie podľa cyklov

Táto funkcia vám umožňuje vizualizovať na mape dráhu robota podľa cyklu a zóny. Na mape sa zobrazujú aj všetky aktivované alarmy.

Prehľad zariadení

V prehľade zariadení môžete niekoľkým kliknutiami myšou vykonávať rôzne akcie, napríklad zobraziť, zoradiť či zoskupiť zariadenia. Môžete sledovať svoje obľúbené roboty a v celkovom prehľade zariadení jednoducho identifikovať, ktoré zariadenia sú aktívne a ktoré vyžadujú vašu pozornosť. Chcete zobraziť prehľad robotov v abecednom poradí, podľa sériového čísla, podľa skóre výkonu alebo podľa dátumu inštalácie? Žiadny problém.

História údržby a náhradných dielov

Správna údržba robotov zaručuje ich odolnosť a výkon. Každý robot Belrobotics/Echorobotics je preto prepojený s denníkom údržby. Technik či predajca môže do servisnej knižky na portáli zaznamenať všetky vykonané servisné úkony a vymenené diely.

Prémiové predplatné RTK Wifi a 4G

Modul GPS-RTK zvyšuje výkon

Roboty vybavené modulom GPS-RTK nepracujú v režime náhodnej dráhy, ale môžu sledovať čiarové vzory s veľmi vysokou presnosťou (<5 cm), ktorú zabezpečuje technológia GPS RTK. Výrazne sa tým zvyšuje výkon robotov a výsledkom je oveľa estetickejšie kosenie.

Balík Premium RTK

Balík Premium RTK vám ponúka všetky výhody balíka Basic, ktorý zabezpečuje optimálne vzdialené ovládanie a konfiguráciu robotov, a poskytuje ďalšie funkcie súvisiace so vzdialenou konfiguráciou robotov GPS-RTK.

Parametre RTK, zóny RTK, zakázané zóny

Parametre RTK, zóny RTK, zakázané zóny: všetky tieto parametre je možné definovať na diaľku prostredníctvom portálu alebo aplikácie a umožňujú optimalizovať výkon robota GPS-RTK bez inštalácie ďalších periférnych vodičov a dynamicky prispôsobovať zóny podľa potreby.

4G RTK base station

A whole fleet of robots can be connected to a single 4G GPS-RTK base station within a 15 km radius.

Belrobotics App
Belrobotics App
Belrobotics App
Belrobotics App