Artikkel 1 – Identifikasjon av avtaleparter

Selgeren er heretter definert å være YAMABIKO EUROPE S.A., avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgia.  Kjøperen er definert å være personen som er autorisert for å representere en juridisk enhet eller den personens egen forretning eller en kunde som forstått i artikkel I.1, 2° av den belgiske handelsloven og undertegner kjøpsordren, servicetilbud eller kontrakt utstedt av YAMABIKO EUROPE S.A. Alle andre vilkår og betingelser forplikter bare selgeren etter skriftlig bekreftelse av selgeren. All informasjon som finnes i kataloger, brosjyrer, nettsteder, osv. er bare levert for informasjonsformål, og kan derfor bli endret av selgeren uten forutgående varsel. Det enkle faktum ved å plassere en ordre eller akseptere et tilbud fra selgeren innebærer uforbeholden aksept av gjeldende vilkår og betingelser. Tilbud er gyldige i en begrenset periode på tretti dager fra tilbudsdatoen, hvis ikke en annen gyldighetsperiode er nevnt i tilbudet. Gjeldende vilkår og betingelser kan bli endret når som helst og uten forutgående varsel fra YAMABIKO EUROPE S.A., og slike endringer vil gjelde alle ordrer plassert deretter.

 

Artikkel 2 – Ordre

Ordre blir betraktet som fast ved signering av kjøpsordren og bekreftelse av den samme av selgeren. Ordre sendt direkte av kjøperen eller som er overført av en agent som representerer selgeren vil bare bli betraktet som fast og bindende for selgeren når den er akseptert skriftlig av selgeren. Når produkter skal leveres umiddelbart, kan bekreftelse av ordren bli erstattet av utstedelse av en faktura. Alle endringer av en ordre og alle tillegg eller fraskrivelse av noe forhold som gjelder salget skal bare være gyldig når slike endringer er spesifisert i tilbudet eller i bekreftelsen utstedt av selgeren Alle salgstilbud er emne for tilgjengelighet på lager. Klausuler som er forespurt av kjøperen og ikke akseptert skriftlig av selgeren og som er motsatt til gjeldende vilkår og betingelser eller spesifikke vilkår definert i pristilbudet, vil bli betraktet som null og ugyldig. Ingen ensidig kansellering av en ordre vil bli akseptert uten avtale med YAMABIKO EUROPE S.A.

Artikkel 3 – Priser

Prisene blir oppgitt i Euro. Alle endringer i gjeldende annonserte priser skal gjelde som riktige ved utløp på 60 dagers varsel. Handelsvaren vil bli fakturert til den avtalte prisen i opsjonsperioden og emne for generelle kommersielle forhold (skatter, valutakurser, osv.), på leveringsdagen. For salg utført i andre valutaer enn Euro, vil all variasjon av minst 2 % i vekslingskurs med Euro som definert på tilbudsdatoen bli justert på faktureringsdatoen. Alle priser er sitert netto i Euro, uten skatter, innpakning, transport og transportørforsikring, utenfor selgerens lager.

 

Artikkel 4 – Betaling

Betaling må være effektuert slik at selgeren kan få tilgang til summene på forfallsdatoen. Unntatt når spesielle vilkår er avtalt skriftlig eller når det er innvilget spesielle forhold til kjøperen som følge av undersøkelse av kundens situasjon, må betaling bli effektuert ved bankoverføring på leveringsdagen av handelsvaren. I tilfeller hvor selgeren aksepterer betaling med bankanvisning, må kjøperen returnere anvisningen, akseptert og domisiliert, innen åtte dager (unntatt ved tilfeller av et tidligere avtalt alternativ).  Alle gebyrer skal betales av kjøperen og betaling vil forfalle umiddelbart hvis den aksepterte anvisningen ikke blir returnert innen den nevnte perioden.  Ved tilfeller av trinnvis betaling, uttrykkelig avtalt med selgeren, ikke-betaling av en enkelt installasjon på forfallsdatoen vil umiddelbart gjøre at full kjøpspris forfaller, uavhengig av alle tidligere avtalte forhold, selv om installasjonen har gitt opphav til etablering av akseptable anvisninger; det samme vil gjelde ved tilfeller hvor kjøperen selger, overlater, eller plasserer sin forretning som kausjon eller som et bidrag til å opprette et selskap.  Betaling må være effektuert slik at selgeren kan få tilgang til summene på forfallsdatoen. Kjøperen er definert å være personen som er autorisert for å representere en juridisk enhet eller den personens egen forretning eller en kunde som forstått i artikkel I.1, 2° av den belgiske handelsloven og undertegner kjøpsordren, servicetilbud eller kontrakt utstedt av YAMABIKO EUROPE S.A. Kjøperen kan aldri, i støtte av et selv-formulert krav, beholde alt eller del av forfalte sum, heller ikke effektuere noen form for kompensasjon. Når kjøperen er i full eller delvis etterskuddsbetaling på forfallsdatoen, kan selgeren, uten å behøve forhåndsregress til noen tvangsfullbyrdelse, umiddelbart utsette leveringen, uten at kjøperen har noen rett til å reklamere skader fra selgeren. I tilfeller av rettstvist, har selgeren krav på å reklamere refusjon for lovlige gebyrer fra kjøperen. For internasjonale operasjoner, er vilkårene når det gjelder betaling til forfallsdatoer det samme.   Betaling skal effektueres enten gjennom SWIFT (IBAN nr. BE 66 0013 6853 8543), eller ved ‘escrow account’ eller ved stand-by kredittbrev.

 

Artikkel 5 – Overføringsrisiko og gebyrer

Overføringsrisiko skjer i henhold til Incoterm spesifisert i kontrakten, ved bruk av siste versjon fra det internasjonale handelskammeret. Unntatt i motsatte stipulerte tilfeller, er Incoterm governing slik overføring Ex-Works Wavre (ICC 2000 utgave).

 

Artikkel 6 – Levering

Selgeren har tillatelse til å effektuere delvise leveringer. All delvis levering akseptert av kjøperen vil bli fakturert på den effektive leveringsdatoen. I tilfeller av kontant ved levering, må kjøperen presentere en sjekk for transportøren på leveringstidspunktet. Hvis ikke slik betaling foreligger, blir ikke handelsvaren lastet av og en andre levering blir effektuert av transportøren, med kostnader som kjøperen skal betale. Ved ekspressavtale, er selgeren lettet for alt leveringsansvar i tilfeller av force majeure eller av hendelser slik som lock-out, streik, total eller delvis opphør av arbeid i selgerens fabrikk eller hos leverandøren, epidemier, krig, rekvisisjon, brann, flom, hindring eller forsinkelse i transport, lovmessige eller administrative beskyttelsestiltak, besøksforbud, forsinkelse eller forbud mot produksjon eller import av handelsvaren. Selgeren vil holde kjøperen informert der det er hensiktsmessig i tilfellene som er oppnevnt ovenfor.  I alle tilfeller, kan levering innen avtalte ledetider bare skje hvis kjøperen er á jour med alle forpliktelser vis-à-vis selgeren.

 

Artikkel 7 – Transport

Hvis ikke annet er spesifisert, vil selgeren være fri til å velge transportør for levering av handelsvaren.

 

Artikkel 8 – Reklamasjon og kundeservice

Ved mottak må kjøperen umiddelbart kontrollere den fysiske tilstanden til varene og kontrollere samsvar med kontrakten. I tilfeller hvor pakken er alvorlig skadet, må kjøperen avslå leveringen. Alt pakningsmateriale må blir beholdt i den tilstanden som det ble levert. Uten det som er nevnt ovenfor, mister kjøperen retten til noen reklamasjon. Slik er også tilfellet hvis kjøperen ikke utsteder noen reservasjoner når varene blir levert. Alle reklamasjoner når det gjelder defekter på handelsvaren som ble levert, ufullstendig antall eller feil angående produktene sammenlignet med det som ble akseptert i tilbudet eller bekreftet av selgeren, må gjøres skriftlig med registrert post med bevis på kvittering innen 3 arbeidsdager fra levering, uten å forhåndsbedømme noen reklamasjon mot transportøren, i fravær av alle rettigheter til en reklamasjon blir null og ugyldig. Kjøperen må la selgeren utføre alle mulige midler for verifisering på stedet når det gjelder reklamasjonen. Alle varer som returneres krever en forhåndsavtale fra selgeren. Kjøperen vil motta bekreftelse på returnerte varer på den måten som betraktes mest egnet av selgeren. I slike tilfeller vil kjøperen levere kontaktdetaljer og levere beskrivelse av produktet eller produktene det gjelder, serienummer, nevnte defekter, og fakturanummer som tilsvarer elementene som er beskrevet. Etter å ha mottatt selgerens godkjenning til å returene varene, har kjøperen 7 dager til å effektuere returen av de defekte varene til selgeren. I tilfelle hvor kjøperen er berettiget for skadene fra selgeren, av hvilken som helst grunn, skal slike skader være begrenset til reparasjon av den virkelige skaden som kjøperen lider, gjenstand for en maksimal grense på 5 % av verdien på ordren.

Artikkel 9 – Rett til tilbaketrekking

9.1. I samsvar med artikkel VI. 47 av den belgiske handelsloven har kunden signerte en ekstern kontrakt fjorten (14) dager som beregnes fra følgende leveringsdag til å returnere, på hans bekostning, de kjøpte varene som ikke lenger tilsvarer hans krav.

9.2. All retur er emne for forvarsel ved bruk av tilbaketrekkingsskjema tilgjengelig fra www.belrobotics.com nettsted eller med e-post på ….@….., selgeren bekrefter med e-post at returen er riktig varslet.

9.3. Produktet må enten bli levert inn hos selgerens hovedkontor (bare mulig med forhåndsavtale), eller adressert til selgerens hovedkontor.

Bare produkter som er returnert komplett, i hele sin originale innpakning, og i en tilstand hvor den umiddelbart kan videreselges, vil bli akseptert for retur. Alle produkt som er blitt skadet, eller hvor innpakningen på noen måte er ødelagt, vil ikke bli refundert eller byttet.

9.4. I tilfeller hvor det er rett til tilbaketrekking, har kunden valget mellom refusjon av kostnadssummen eller bytte av produktet. Ved et bytte, vil forsendelseskostnaden bli båret av kunden. Ved en tilbaketrekking forplikter selgeren å tilbakebetale summen betalt av kunden innen fjorten (14) dager fra mottak av produktet hos selgeren. Hvis betalingen er effektuert med kredittkort eller bankoverføring, vil tilbakebetalingen bli utført ved re-kreditering av korresponderende bankkonto.

9.5. I samsvar med artikkel VI.53 i det belgiske handelskammeret kan kunden ikke utføre sin rett til tilbaketrekking hvis ordren det gjelder var for produkter produsert i henhold til kundens spesifikasjoner eller for varer som er tydelig personlig tilpasset.

 

Artikkel 10 – Garanti

Produktene er garantert av produsenten (YAMABIKO EUROPE S.A.) mot defekter i materiale eller i produksjon for en periode på 24 måneder fra leveringsdatoen, unntatt i spesielle forhold uttrykkelig varslet (for profesjonelle brukere: garanti begrenset til12 måneder). Handlinger effektuert under garanti vil ikke gi opphav til noen garantiutvidelse. Selgerens garanti er begrenset til reparasjon eller skifting av varer gjenkjent som defekte av selgeren, tatt i betraktning årsaken for brukeren. Selgeren forplikter seg bare til å sikre utskifting av defekte deler og reparere skadede varer levert av selgeren til kjøperen. Derfor dekker ikke garantien arbeidskostnader, eller kostnader for demontering eller montering eller transport, unntatt i tilfeller med standardutskifting. Underlagt alle juridiske krav, er selgerens ansvar strengt begrenset til forpliktelser definert i gjeldende vilkår og betingelser eller, hvis aktuelt, til andre uttrykte forhold. Hvis kjøperen returnerer produkter som ikke er levert av selgeren, vil sistnevnte ikke i noen tilfeller bli holdt ansvarlig for noen materiell eller abstrakt skade som kan oppstå under noen reparasjoner.  Selgeren kan ikke holdes ansvarlig når det gjelder garanti for sammenbrudd eller skade som resulterer direkte eller indirekte fra det følgende: – Langvarig lagring eller lagring uten beskyttelse. – Noen form for uaktsomhet, feil på tilkobling eller håndtering, vedlikehold eller bruk av utstyr som ikke samsvarer med tekniske spesifikasjoner levert av produsenten eller selgeren eller, mer generelt, noe feil eller upassende bruk av utstyret. – Tillegg av tilbehør eller utfyllende produktutstyr eller bruk av deler som trengs for å bruke utstyret som ikke samsvarer med de tekniske spesifikasjonene utgitt av produsenten eller selgeren. – Noe mekanisk, elektronisk, elektrisk eller andre modifikasjoner eller endring gjort på utstyret eller tilkoblinger av en tredjepart.

 

Artikkel 11 – Beholdelse av eiendomsrett

Eiendomsretten til varen som er levert til kjøperen skal forbli hos selgeren inntil fullstendig betaling av det hele og innskutt fakturapris eller innløsing av akseptert bankanvisninger eller andre bindinger bestemt for å fastsette avtalte pris. Inntil fullstendig betaling er mottatt, kan alle avdrag bli holdt for å dekke noen mulige tap som påløper under videresalg. I løpet av perioden mellom leveringen og overføring av eiendomsretten, er kjøperen ansvarlig for å sikre mot tap, tyveri og skade (se artikkel 5: Overføringsrisiko og gebyrer). Hvis kjøperen mislykkes i holde sine betalingsforpliktelser, av hvilken som helst grunn, har selgeren rett til å kreve umiddelbart vederlag for de leverte varene, med alle kostnader for transport og forsikring betalt av kjøperen. I tilfelle av avviklingsordre som gjelder kjøperens selskap, forplikter kjøperen å delta aktivt ved å utføre en lagertelling for å identifisere varene som selgeren reklamerer som sin eiendom. I fravær av dette, har selgeren rett til å få utført dette av en sertifisert håndhevelsesagent (namsmann), kostnader som må bæres av kjøperen.   Selgeren kan forby kjøperen å videreselge, transformere eller integrere varene i tilfelle av etterskudd med betaling. For å garantere noen utestående betalinger, og spesielt balansen på kjøperens konto i selgerens kontooppføringer, er det uttrykkelig stipulert at rettigheter til leverte, men enda ikke betalte varer, vil bli overført til identiske varer levert av selgeren og i kjøperens lager, uten at man trenger å belaste slike betalinger til noe spesifikt salg eller levering.

 

Artikkel 12 – Avbestillingsklausul

Hvis noen av kjøperens avtaleforpliktelser ikke møtes av kjøperen, vil salget bli avbrutt de jure og varene vil bli returnert til selgeren etter selgerens avgjørelse, uten å sette på spill selgerens rettigheter til mulige skader som selgeren kan reklamere fra kjøperen, innen 48 timer etter et formelt varsel om å betale ikke er besvart.

 

Artikkel 13 – Gjensidighetsklausul

Unntatt i tilfeller av force majeure, hvis selgeren ikke skulle være i standard i å samsvare med alle avtaleforpliktelser og dermed forårsake at en ikke-profesjonell kjøper lider skade, vil selgeren, etter å ha mottatt et formelt varsel om å betale hvor selgeren har mislyktes i å svare innen femten dager, stå i gjeld til kjøperen for en sum som tilsvarer 20 % av full fakturapris.

Artikkel 14 – Datasikkerhet

Selgeren behandler data av personlig karakter angående kjøperen innenfor rammeverket for kontraktsforholdet mellom de to partene.

Alle personlige data og informasjon kommunisert med kjøperen vil bli håndtert i fullt samsvar med loven datert 8. desember 1992 som gjelder personlig datasikkerhet og med europeiske bestemmelser på dette området (Generell databeskyttelsesregulativ, GDPR – EU regulativ 2016/679 datert 27. april 2016).

Selgeren erkjenner sin rolle som ansvarlig for håndtering av personlige data, som utføres for følgende formål: kundeadministrasjon (forespørsler om støtte, behandle klager, utstede garantisertifikater), utføre salg/vedlikeholde kontrakter, tilby produkter og service (utvikling og kjøre direkte markedsføringskampanjer), utføre og bruke elektronisk post.

Personlige data blir oppbevart for den tidslengden som er strengt nødvendig for å behandle dem.  Etterpå blir de enten slettet eller gjengitt anonymt.

Når som helst, har kjøperen rett til å be om tilgang til all personlig informasjon, så vel som mulighet til å kontrollere og rette, uten noen kostnad, all slik informasjon.

Når som helst, har kunden rett til å avslå informasjon av en personlig karakter som blir brukt til direkte markedsføringsformål.

For å gjøre dette riktig, kontakt Hr. Alexandre Verstappen, uten noen kostnad, på e-postadressen [email protected] eller skriv til selgerens hovedkontor.

Artikkel 15 – Megling, kompetent jurisdiksjon og gjeldende lov

Alle uoverensstemmelser mellom de to partene vil blir meglet av en kompetent rett i det juridiske distriktet Walloon Brabant.  Alle internasjonale uoverensstemmelser når det gjelder oppretting, utføring og avslutning av avtaleforpliktelser mellom de to partene, og som ikke kan løses med gjensidig samtykke, vil bli avgjort av én eller flere voldgifter i henhold til voldgiftsbestemmelsene til det internasjonale handelskammeret.