Artikel 1 – Identificatie van de contracterende partijen

De verkoper wordt hierna gedefinieerd als YAMABIKO EUROPE S.A., Lavoisierlaan 35, 1300 Waver, België.  De koper wordt gedefinieerd als de persoon die bevoegd is om een ​​rechtspersoon of het bedrijf van die persoon te vertegenwoordigen of als klant zoals uiteengezet in artikel I.1, 2° van het Belgisch wetboek van koophandel en die een inkooporder, dienstenaanbod of contract ondertekenen uitgegeven door YAMABIKO EUROPE S.A. Alle andere algemene voorwaarden binden de verkoper enkel na schriftelijke bevestiging door de verkoper. Alle informatie verstrekt in catalogi, brochures, op websites, enz. is uitsluitend ter informatie en kan dus zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de verkoper. Het eenvoudig plaatsen van een bestelling of het accepteren van een aanbod van de verkoper vormt de onvoorwaardelijke aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden. Aanbiedingen zijn enkel geldig gedurende een beperkte periode van dertig dagen en dit vanaf de datum van de aanbieding, tenzij een andere geldigheidsduur in de aanbieding wordt vermeld. De huidige bepalingen en voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door YAMABIKO EUROPE S.A. en dergelijke wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen die na het aanbrengen van de wijziging worden geplaatst.

 

Artikel 2 – Bestellingen

Bestellingen worden als bevestigd beschouwd na de ondertekening van het inkooporder en de bevestiging door de verkoper. Bestellingen die rechtstreeks door de koper worden verzonden of die worden geplaatst door een vertegenwoordiger van de verkoper, worden voor de verkoper enkel als bevestigd en bindend beschouwd als deze schriftelijk aanvaard werden door de verkoper. In het geval van producten voor onmiddellijke levering, kan de bevestiging van de bestelling worden vervangen door de uitgifte van een factuur. Elke wijziging van een bestelling en elke toevoeging of verwerping van enige welke verkoopvoorwaarde is enkel geldig als dergelijke wijzigingen worden gespecificeerd in de aanbieding of in de door de koper voorziene bevestiging. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van de beschikbare voorraad. Elke door de koper aangevraagde clausule die niet schriftelijk door de verkoper is aanvaard en die in strijd is met de huidige algemene voorwaarden of specifieke voorwaarden die in de prijsoffertes zijn gedefinieerd, zal als nietig worden beschouwd. Er kan geen enkele eenzijdige annulering van een bestelling worden aanvaard zonder de instemming van YAMABIKO EUROPE S.A.

Artikel 3 – Prijzen

Prijzen worden opgegeven in euro. Alle wijzigingen van aangekondigde prijzen zijn van rechtswege van toepassing na het verstrijken van de kennisgevingstermijn van 60 dagen. Goederen zullen op de dag van levering worden gefactureerd aan de prijs die werd besproken binnen de optieperiode en onder voorbehoud van de algemene commerciële voorwaarden (belastingen, wisselkoersen, enz.). Voor goederen die verkocht worden in andere valuta dan de euro, zal elke wisselkoerswijziging van ten minste 2% met de euro op de datum van de aanbieding, verekend worden volgens de datum van de factuur. Alle prijzen worden netto, uitgedrukt in euro, exclusief belastingen, verpakking, transport en transportverzekering van het magazijn van de verkoper.

 

Artikel 4 – Betaling

De betaling moet worden uitgevoerd zodat de verkoper de bedragen uiterlijk ontvangen heeft op de vervaldag. Behalve wanneer bepaalde voorwaarden schriftelijk werden overeengekomen of wanneer de koper bijzondere voorwaarden kreeg toegekend na onderzoek van de klantensituatie, dient de betaling te worden uitgevoerd via overschrijving op de dag van de levering van de goederen. In het geval de verkoper een betaling per cheque accepteert, moet de koper deze ingevuld, aanvaard en ondertekend, verzenden en dit binnen acht dagen (behalve wanneer voorafgaand een alternatief werd goedgekeurd).  Alle kosten zijn voor rekening van de koper en de betaling ervan is onmiddellijk opeisbaar indien de cheque niet binnen de vermelde periode wordt geretourneerd.  In het geval van gespreide betalingen, uitdrukkelijk overeengekomen door de verkoper, zal de niet-betaling van een enkele termijn op de vervaldag onmiddellijk de opeising van de volledige aankoopprijs tot gevolg hebben, ongeacht eerder overeengekomen voorwaarden, zelfs indien de betalingstermijnen aanvaardbare concepten vormen; hetzelfde zal gelden in gevallen waarin de koper zijn bedrijf verkoopt, cedeert, als onderpand plaatst of bijdraagt aan de oprichting van een bedrijf.  De betaling moet worden uitgevoerd zodat de verkoper de bedragen uiterlijk ontvangen heeft op de vervaldag. De koper wordt gedefinieerd als de persoon die bevoegd is om een ​​rechtspersoon of het bedrijf van die persoon te vertegenwoordigen of als klant zoals uiteengezet in artikel I.1, 2° van het Belgisch wetboek van koophandel en die een inkooporder, dienstenaanbod of contract ondertekende uitgegeven door YAMABIKO EUROPE S.A. De koper kan nooit, ter rechtvaardiging van een door zichzelf geformuleerde vordering, het geheel of een deel van de verschuldigde bedragen inhouden, noch enige vorm van schadevergoeding afdwingen. Wanneer de koper op de vervaldag volledige of gedeeltelijke betalingsachterstanden heeft, kan de verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk de leveringen opschorten, zonder dat de koper enig recht op schadevergoeding kan afdwingen van de verkoper. In het geval van een geschil heeft de verkoper het recht om de vergoeding van de juridische kosten op te leggen aan de koper. Voor internationale transacties blijven de voorwaarden voor de vervaldata hetzelfde.   Betalingen moeten worden uitgevoerd via SWIFT (IBAN nr. BE 66 0013 6853 8543), of door middel van een ‘escrow-account’ of een kredietbrief.

 

Artikel 5 – Overdracht van risico’s en kosten

De overdracht van risico’s verloopt volgens de in het contract gespecificeerde Incoterm en volgens de meest recente versie van de Internationale Kamer van Koophandel. Behalve in gevallen die het tegendeel beweren, is de Incoterm die een dergelijke overdracht regelt Ex-Works te Waver (editie ICC 2000).

 

Artikel 6 – Levering

De verkoper heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Elke gedeeltelijke levering die werd aanvaard door de koper zal gefactureerd worden op de effectieve leveringsdatum. In het geval van rembours, is de koper verplicht om de transporteur een cheque te overhandigen op het moment van de levering. Bij het ontbreken van een dergelijke betaling zullen de goederen niet afgeleverd worden en zal een tweede levering voorzien worden door de vervoerder waarvan de kosten voor de rekening van de koper zijn. Door uitdrukkelijke toestemming wordt de verkoper ontheven van alle leveringsaansprakelijkheden in geval van overmacht of van gebeurtenissen zoals uitsluiting, staking, gehele of gedeeltelijke stopzetting van de werkzaamheden in de werkplaats van de verkoper of in die van de leveranciers, epidemie, oorlog, beslaglegging, brand, overstroming, transportverstoring of -vertraging, wettelijke of administratieve maatregelen ter voorkoming, beperking, vertraging of verbod van de fabricage of invoer van de goederen. De verkoper zal de koper naar redelijkheid op de hoogte houden van de hierboven opgesomde gevallen.  In alle gevallen mag de levering binnen de overeengekomen leveringstermijnen enkel geschieden indien de koper aan alle verplichtingen voldoet jegens de verkoper.

 

Artikel 7 – Vervoer

Tenzij anders aangegeven, is de verkoper vrij om de vervoerder te kiezen voor het leveren van de goederen.

 

Artikel 8 – Claims en dienst na verkoop

Bij ontvangst moet de koper onmiddellijk de fysieke staat van de goederen controleren en de conformiteit met het contract nagaan. In het geval van ernstige beschadiging aan het pakket dient de koper de levering te weigeren. Al het verpakkingsmateriaal moet worden bewaard in de staat waarin het werd afgeleverd. Zonder bovenstaande verliest de koper het recht op enige vordering. Dit geldt ook indien de koper bij de levering geen bezwaren heeft. Alle klachten betreffende gebreken aan de afgeleverde goederen, onvolledige hoeveelheden of fouten met betrekking tot de producten in vergelijking met wat in de aanbieding werd opgenomen of door de verkoper werd bevestigd, dienen schriftelijk en met een ontvangstbewijs te worden ingediend binnen de 3 werkdagen na aflevering, onverminderd elke vordering tegen de vervoerder, waarbij alle rechten op een vordering vervallen. De koper moet de verkoper toelaten om in verband met de schuldvordering, alle mogelijke middelen te gebruiken voor een controle ter plaatse. Voor elke retourzending is de voorafgaande toestemming van de verkoper vereist. De koper ontvangt de goedkeuring voor de terugzending van de goederen op de voor de verkoper meest geschikte manier. In dergelijke gevallen zal de koper alle contactgegevens en de beschrijving van het betrokken product of de betrokken producten, de serienummers, de vastgestelde gebreken en het factuurnummer dat overeenkomt met de beschreven items verstrekken. Na het verkrijgen van de goedkeuring van de verkoper om de goederen te retourneren, heeft de koper 7 dagen tijd om de niet-conforme goederen aan de verkoper terug te zenden. Indien de koper om welke reden dan ook, in aanmerking komt voor een schadeloosstelling ten laste van de verkoper, is deze schadeloosstelling beperkt tot het vergoeden van het door de koper geleden werkelijke nadeel, met een maximum van 5% van de waarde van de bestelling.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

9.1. In overeenstemming met artikel VI. 47 van het Belgisch Wetboek van Koophandel beschikt de klant die op afstand een contract heeft ondertekend over een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering, om de aangekochte goederen die niet langer aan de behoeften van de klant voldoen op zijn/haar kosten te retourneren.

9.2. Elke retourzending moet vooraf worden gemeld door gebruikte maken van het retourformulier beschikbaar op de website www.belrobotics.com of per e-mail op ….@….., waarna de verkoper per e-mail bevestigt dat de aanvraag tot een retourzending correct ontvangen werd.

9.3. Het product moet ofwel worden afgeleverd op de hoofdzetel van de verkoper (enkel mogelijk na voorafgaand akkoord), ofwel worden gericht aan de hoofdzetel van de verkoper.

Uitsluitend producten die volledig, in hun oorspronkelijke verpakking en in een onmiddellijk doorverkoopbare toestand worden geretourneerd, kunnen voor retournering worden geaccepteerd. Producten die beschadigd zijn of waarvan de verpakking op welke manier dan ook beschadigd is, worden niet gerestitueerd of vervangen.

9.4. In het geval van het uitoefenen van het herroepingsrecht, heeft de klant de keuze tussen de terugbetaling van de bestede bedragen of een inwisseling van het product. In het geval van een inwisseling zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. In het geval van een terugbetaling verbindt de verkoper zich ertoe de door de klant betaalde bedragen terug te betalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten door de verkoper. Wanneer de betaling per creditcard of bankoverschrijving werd uitgevoerd, zal de terugbetaling gebeuren door het hercrediteren van de corresponderende bankrekening.

9.5. In overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgische Wetboek van Koophandel kan de klant geen gebruik maken van het recht op terugroeping indien de bestelling in kwestie betrekking heeft op producten die volgens de specificaties van de klant werden vervaardigd of op goederen die overduidelijk gepersonaliseerd werden.

 

Artikel 10 – Garantie

De producten genieten een garantie afgeleverd door de verkoper (YAMABIKO EUROPE S.A.) tegen materiaal- of fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden vanaf de leveringsdatum, behalve ingeval van specifieke voorwaarden die uitdrukkelijk worden meegedeeld (voor professionele gebruikers: garantie beperkt tot 12 maanden). Na garantieaanspraken worden de garantievoorwaarden niet verlengd. De garantie van de verkoper is beperkt tot het herstel of de vervanging van de door de verkoper als gebrekkig aangemerkte producten rekening houdend met de hoedanigheid van de gebruiker. De verkoper verbindt zich er enkel toe om te zorgen voor de vervanging van de defecte onderdelen en de herstelling van de beschadigde goederen die door de verkoper aan de koper werden afgeleverd. De garantie dekt derhalve niet de arbeidskosten, noch de kosten van demontage of hermontage of transport, behalve in gevallen van standaard vervanging. Onder voorbehoud van eventuele wettelijke bepalingen, is de verantwoordelijkheid van de verkoper strikt beperkt tot de verplichtingen gedefinieerd in de huidige voorwaarden of, indien van toepassing, tot andere uitdrukkelijke voorwaarden. Indien de koper producten retourneert die niet door de verkoper werden afgeleverd, kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade die zou kunnen ontstaan tijdens eventuele herstelwerkzaamheden.  De verkoper kan zich niet aansprakelijk gesteld worden in het kader van de garantie voor storingen of schade die direct of indirect voortvloeien uit het hiernavolgende: Langdurige opslag of opslag zonder bescherming. – Elke vorm van nalatigheid, foutieve aansluiting of hantering, onderhoud of het gebruik van apparatuur die niet in overeenstemming is met de door de fabrikant of verkoper verstrekte technische specificaties of, in het algemeen, onjuist of ongeschikt gebruik van de apparatuur. – De toevoeging van accessoire- of andere uitrustingsstukken of het gebruik van onderdelen die nodig zijn voor het gebruik van de uitrusting en die niet voldoen aan de door de fabrikant of de verkoper verstrekte technische specificaties. – Elke mechanische, elektronische, elektrische of andere wijziging of aansluiting van de apparatuur door een derde partij.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsrechten van de aan de koper geleverde goederen blijven voorbehouden voor de verkoper tot de volledige betaling van de volledige en forfaitaire factuurprijs betaald is of tot de vereffening van de geldige bankwissels of andere waardepapieren bestemd voor de vereffening van de overeengekomen prijs. Tot de volledige betaling is ontvangen kan de betaling in termijnen worden aangehouden om eventuele verliezen bij wederverkoop te dekken. In de periode tussen de levering en de eigendomsoverdracht is de koper verantwoordelijk voor de dekking tegen verlies, diefstal en vernietiging (zie artikel 5: Risico- en kostenoverdracht). Indien de koper, om welke reden dan ook, zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om de onmiddellijke teruggave van de geleverde goederen op te eisen, waarbij alle transport- en verzekeringskosten ten laste van de koper zijn. In het geval van een bevel tot liquidatie van de vennootschap van de koper verbindt de koper zich ertoe actief deel te nemen aan een inventarisatie van de goederen die de verkoper als zijn eigendom opeist. Bij het uitblijven daarvan heeft de verkoper het recht om een procedure te laten uitvoeren door een erkende curator (deurwaarder), waarvan de kosten ten laste van de koper zijn.   De het is de koper verboden door de verkoper om de goederen door te verkopen, te converteren of te incorporeren in het geval van een betalingsachterstand. Om eventuele openstaande betalingen en met name het saldo van de rekening van de koper in de administratie van de verkoper, te garanderen, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de rechten met betrekking tot de geleverde, maar nog niet betaalde goederen zullen worden overgedragen op identieke in voorraad zijnde goederen geleverd door de verkoper, zonder dat dergelijke betalingen moeten worden aangerekend voor een specifieke verkoop of levering.

 

Artikel 12 – Annuleringsclausule

Indien een van de contractuele verplichtingen van de koper niet wordt nagekomen door de koper, zal de verkoop worden geannuleerd en de goederen zullen worden geretourneerd aan de verkoper volgens zijn goeddunken, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de verkoper op eventuele schade die de verkoper kan vorderen van de koper, binnen 48 uur nadat een ingebrekestelling onbeantwoord is gebleven.

 

Artikel 13 – Wederkerigheidsclausule

Indien de verkoper, in geval van overmacht, in gebreke blijft met de nakoming van alle contractuele verplichtingen waardoor een niet-professionele koper nadeel heeft ondervonden, is de verkoper, na ontvangst van een ingebrekestelling waarop deze niet binnen vijftien dagen heeft geantwoord, een bedrag verschuldigd aan de koper gelijk aan 20% van de volledige factuurprijs.

Artikel 14 – Gegevensprivacy

De verkoper verwerkt persoonsgegevens van de koper in het kader van de contractuele relatie tussen beide partijen.

Alle door de koper verstrekte persoonsgegevens en informatie zullen worden behandeld in volledige overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonsgegevens en de Europese regelgeving op dit domein (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG – Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016).

De verkoper erkent zijn verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens, die voor volgende doeleinden wordt uitgevoerd: klantenadministratie (verzoeken om ondersteuning, behandeling van klachten, verstrekking van garantiecertificaten), uitvoering van verkoop-/onderhoudscontracten, promotie van producten en diensten (het opstellen en uitvoeren van directe marketing campagnes), met behulp van elektronische post.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de verwerking ervan.  Achteraf worden ze verwijderd of anoniem gemaakt.

De koper heeft te allen tijde het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke informatie, evenals de mogelijkheid om dergelijke informatie kosteloos te controleren en te corrigeren.

De klant heeft te allen tijde het recht om het gebruik van persoonlijke informatie voor directe marketing doeleinden te weigeren.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u kosteloos contact opnemen met de heer Alexandre Verstappen via het e-mailadres [email protected] of mits een schrijven naar het hoofdkantoor van de verkoper.

Artikel 15 – Arbitrage, bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle geschillen tussen beide partijen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.  Alle internationale geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de contractuele verplichtingen tussen beide partijen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door een of meerdere bemiddelaars overeenkomstig het arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel.