YAMABIKO EUROPE S.A.

HOOFDZETEL: Lavoisierlaan 35, 1300 Waver, België

Handelsnummer 0477.194.468

Telefoon: +32 10 48 00 36

E-mail: [email protected]

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE https://www.belrobotics.com WEBSITE

 

1.         Doel van de website en algemene gebruiksvoorwaarden

YAMABIKO EUROPE biedt diensten aan op het gebied van verkoop en onderhoud van robotmaaiers, heggenscharen, bladblazers en kettingzagen voor de volgende merken: Belrobotics, Echo en Shindaiwa.

Opwww.belrobotics.com  worden de activiteiten en diensten, de robotmaaiers en het concept van YAMABIKO EUROPE gepresenteerd en worden relevante artikelen en nieuwsberichten gepubliceerd.

De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt. De Gebruiker wordt dan ook aangeraden om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.  Een dergelijke update wordt van kracht van zodra deze online wordt gepubliceerd.

Indien een onderdeel van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of, om welke reden dan ook, onuitvoerbaar wordt, zal de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid geen van de andere onderdelen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar maken.

2.         Gebruik van deze website

www.belrobotics.com wordt aan de Gebruikers ter beschikking gesteld voor hun persoonlijk gebruik, met inachtneming van de hieronder gedefinieerde voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert de onvoorwaardelijke acceptatie van alle gebruiksvoorwaarden.

www.belrobotics.com mag niet worden gebruikt voor speculatieve, onjuiste of frauduleuze verzoeken.

De gebruiker moet minimaal 18 jaar oud zijn, de wettelijke bevoegdheid hebben om contracten te ondertekenen en deze website gebruiken in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden.

3.         Auteursrechten – intellectueel eigendom

YAMABIKO EUROPE is rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten voor alle elementen van de website (foto’s, logo’s, tekeningen, grafieken, tekst, video’s, enz.), maar ook van alle auteursrechten, octrooien, kennis, vertrouwelijke informatie, databankrechten, geregistreerde handelsmerken en concepten, al dan niet geregistreerd, die op de website www.belrobotics.com  worden weergegeven.

Het is gebruikers daarom niet toegestaan ​​om eender welk deel van de website te reproduceren, te wijzigen, over te dragen of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van YAMABIKO EUROPE.

4.         Downloaden

Het downloaden van gegevens van de website www.belrobotics.com  is geheel op eigen risico en onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De gebruiker accepteert dat het gebruik van informaticadiensten en -systemen niet zonder risico is. YAMABIKO EUROPE kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door enige vorm van computer malware na het downloaden van informatie van de website www.belrobotics.com.

5.         Omgaan met persoonlijke informatie

Bepaalde persoonlijke informatie kan over een Gebruiker van de website www.belrobotics.com worden verzameld, in het bijzonder wanneer de Gebruiker een contactformulier invult, een offerte aanvraagt, ondersteuning vraagt of door het gebruik van cookies of het volgen van pixeltags (zie sectie 10).

Het bedrijf YAMABIKO EUROPE S.A., met hoofdkantoor gelegen aan Lavoisierlaan 16/B, 1300 Waver, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens.

Het doel van het verzamelen van de persoonlijke informatie van Gebruikers is beperkt tot het beheren van de bezoeken aan de website, klantenadministratie, het voldoen aan de bestellingen van Gebruikers, publiciteit voor producten en diensten en het opstellen van directe marketing campagnes door middel van elektronische post.

De klant heeft te allen tijde het recht om het gebruik van persoonlijke informatie voor directe marketing doeleinden te weigeren.

De gebruiker heeft het recht op toegang tot en de rectificatie of verwijdering van informatie van persoonlijke aard, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende gegevensprivacy en de behandeling van informatie van persoonlijke aard.

Om dit recht tot toegang, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens uit te oefenen, volstaat het om kosteloos contact op te nemen met YAMABIKO EUROPE op het volgende adres: [email protected] of door een schrijven te richten aan de maatschappelijke zetel.

YAMABIKO EUROPE voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, EU-verordening 2016/679) en is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle ingezamelde informatie.

6.         Gegevensbeveiliging

YAMABIKO EUROPE garandeert een niveau van gegevensbeveiliging in volledige overeenstemming met de nationale en Europese regelgeving.

Hiervoor gebruikt www.belrobotics.com verschillende beveiligingssystemen om een ​​redelijk beschermingsniveau te bieden voor de persoonlijke gegevens van de gebruikers. Desalniettemin kan YAMABIKO EUROPE niet garanderen dat een niet-geautoriseerde derde partij geen toegang heeft tot de site om deze informatie illegaal te gebruiken.

7.         Snelkoppelingen naar andere websites

De www.belrobotics.com website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Het loutere feit dat deze links aanwezig zijn op de website www.belrobotics.com  wijst er geenszins op dat YAMABIKO EUROPE de ideeën of opinies op deze websites ondersteunt, noch dat er enige vorm van partnerschap of associatie bestaat met de eigenaars van dergelijke sites.

YAMABIKO EUROPE kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites waarnaar met dergelijke snelkoppelingen wordt verwezen.

8.         De rechten van YAMABIKO EUROPE

YAMABIKO EUROPE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving:

a) aankondigingen, aanbiedingen en online-informatie te wijzigen,

b) bepaalde diensten te wijzigen,

c) de toegang tot de website te blokkeren in het geval van technische problemen of als YAMABIKO EUROPE op de hoogte wordt gesteld van misbruik of kwaadwillig gebruik van de website.

9.         Verantwoordelijkheden gebruikers

Gebruikers van de www.belrobotics.com website stemmen ermee in om:

a) de website niet te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden,

b) de toegang tot de website niet te verstoren, noch de website te wijzigen, noch de website minder effectief maken of schade aan te brengen, noch aan YAMABIKO EUROPE, noch aan derden,

c) de website niet te gebruiken om kwaadwillende software of schadelijke of illegale informatie over te dragen of te verspreiden,

d) geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot items die op de website aanwezig zijn te schaden,

e) geen ongevraagde berichten te verzenden of over te dragen,

f) geen persoonlijke informatie over andere gebruikers te verzamelen of te bewaren, behalve in gevallen waarin specifieke toestemming is verleend door de genoemde gebruikers.

10.       Cookies en pixeltags

Tijdens een bezoek aan de website www.belrobotics.com kunnen cookies en pixeltags naar de computers van de Gebruikers worden gestuurd.

‘Cookies’ zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen op verzoek van de server die de website beheert die wordt doorbladerd, waardoor een adequaat technisch functioneren van de website en een veel vlottere browserervaring mogelijk zijn.

‘Pixeltags’ zijn kleine elektronische afbeeldingen waarmee de website het aantal bezoekers op een specifieke pagina kan tellen. De informatie verzameld door pixeltags zijn het IP-adres van de verbonden computer, de naam van de hostcomputer, de naam en het versienummer van het besturingssysteem en van de gebruikte internetbrowser.

Gebruikers van de www.belrobotics.com  website kunnen ‘cookies’ en ‘pixeltags’ van hun harde schijven verwijderen/deactiveren en/of hun browser zo instellen om te voorkomen dat ze worden ontvangen. Het blokkeren van ‘cookies’ en/of ‘pixeltags’ kan echter de goede werking van de browser verstoren.

11.       Aansprakelijkheidsbeperking

YAMABIKO EUROPE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, gevolg-, strafrechtelijke of bijzondere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van inkomstenderving, contracten, zakelijke activiteiten, informatie of andere gegevens in het informatiebeheersysteem van de Gebruiker of als gevolg van een onderbreking van zakelijke activiteiten) die voortvloeit uit, verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud ervan of als gevolg van de voorwaarden ervan, zelfs indien YAMABIKO EUROPE op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In aanvulling op de hierboven uiteengezette voorwaarden, kan YAMABIKO EUROPE in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of andere defecten te wijten aan niet tijdige of onjuiste informatie op deze website.

Deze beperkte aansprakelijkheid geldt eveneens voor alle websites van derden.

12.       Toepasselijk recht

De algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering ervan zal worden behandeld door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel, België.

13.       Contact

U kunt contact opnemen met YAMABIKO EUROPE met betrekking tot deze Algemene Gebruiksvoorwaarden via het e-mailadres: [email protected] of via het contactformulier beschikbaar op de website www.belrobotics.com.

14.       Uitgever website:

De uitgever van de www.belrobotics.com website is YAMABIKO EUROPE SA, met geregistreerd hoofdkantoor gelegen aan de Lavoisierlaan 16/B, 1300 Waver, België en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder handelsnummer BCE 0477.194.468

15.       Hosting:

De www.belrobotics.com website wordt gehost door: INFOMANIAK