YAMABIKO EUROPE S.A.

SÍDLO FIRMY: Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgicko

B.C.E. 0477.194.468

Telefón: +32 10 48 00 36

E-mail: [email protected]

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY https://www.belrobotics.com

 

1.         Cieľ webovej stránky a všeobecné podmienky používania

Spoločnosť YAMABIKO EUROPE ponúka služby v oblasti predaja a údržby robotických kosačiek, strihačov na živý plot, fúkačov lístia a motorových píl značiek Belrobotics, Echo a Shindaiwa.

Webová stránka www.belrobotics.com slúži na prezentáciu aktivít a služieb, robotických kosačiek a konceptu YAMABIKO EUROPE, ako aj na publikovanie relevantných článkov a noviniek.

Aktuálne všeobecné podmienky používania môžu byť kedykoľvek aktualizované bez upozornenia. Používateľovi sa preto odporúča pravidelne si tieto podmienky čítať. Každá takáto aktualizácia nadobudne účinnosť ihneď po jej zverejnení online.

Ak sa ktorákoľvek položka aktuálnych všeobecných podmienok používania z akéhokoľvek dôvodu zruší alebo sa stane nepoužiteľnou, takáto neplatnosť alebo nepoužiteľnosť nespôsobí neplatnosť ani nepoužiteľnosť žiadnej z ostatných položiek vo všeobecných podmienkach používania.

2.         Používanie tejto stránky

Webová stránka www.belrobotics.com sa používateľom sprístupňuje na ich osobné používanie v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Používanie tejto webovej stránky znamená bezvýhradný súhlas so všetkými podmienkami používania.

Stránku www.belrobotics.com nemožno používať na žiadne špekulatívne, chybné ani podvodné požiadavky.

Používateľ musí mať minimálne 18 rokov, právnu spôsobilosť na podpisovanie zmlúv a používanie tejto webovej stránky v súlade so všeobecnými podmienkami používania stránky.

3.         Autorské práva – duševné vlastníctvo

Spoločnosť YAMABIKO EUROPE je vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva na všetky prvky na webovej stránke (fotografie, logá, kresby, grafy, texty, videá a podobne), ako aj všetkých autorských práv, patentov, know-how, dôverných informácií, práv na databázy, registrovaných ochranných známok a konceptov, či už sú zaregistrované alebo nie, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke www.belrobotics.com.

Používateľom je preto zakázané reprodukovať, upravovať, prenášať či používať akúkoľvek časť webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti YAMABIKO EUROPE.

4.         Sťahovanie

Akékoľvek sťahovanie údajov z webovej stránky www.belrobotics.com prebieha na vlastné riziko a zodpovednosť používateľa.

Používateľ akceptuje, že používanie počítačových služieb a systémov nie je bez rizika. Spoločnosť YAMABIKO EUROPE preto nemôže niesť zodpovednosť za žiadne škody spôsobené akoukoľvek formou počítačového malvéru po stiahnutí informácií z webovej stránky www.belrobotics.com.

5.         Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Pri používaní webovej stránky www.belrobotics.com sa môžu zhromažďovať niektoré osobné údaje týkajúce sa používateľa, najmä keď používateľ vyplní kontaktný formulár, požiada o cenovú ponuku alebo podporu, alebo prostredníctvom súborov cookie či sledovacích pixelov (pozrite si časť 10).

Na tento účel je za spracovanie takýchto údajov zodpovedná spoločnosť YAMABIKO EUROPE S.A. so sídlom na Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgicko.

Účel zhromažďovania osobných údajov používateľov je obmedzený na správu návštev webovej stránky, správu zákazníkov, vybavenie objednávok používateľov, propagáciu produktov a služieb a prevádzkovanie priamych marketingových kampaní prostredníctvom elektronickej pošty.

Zákazník má právo kedykoľvek odmietnuť používanie takýchto informácií osobného charakteru na účely priameho marketingu.

Používateľ má právo na prístup k informáciám osobnej povahy, ich opravu alebo odstránenie v súlade so zákonom z 8. decembra 1992 o ochrane osobných údajov a zaobchádzaní s informáciami osobnej povahy.

Ak si chcete uplatniť toto právo na prístup, opravu alebo odstránenie osobných údajov, stačí bezplatne kontaktovať spoločnosť YAMABIKO EUROPE na adrese [email protected] alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Spoločnosť YAMABIKO EUROPE spĺňa požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR, nariadenie EÚ 2016/679) a je zodpovedná za zachovanie dôvernosti akýchkoľvek informácií, ktoré zhromažďuje.

6.         Zabezpečenie údajov

Spoločnosť YAMABIKO EUROPE garantuje úroveň zabezpečenia údajov v plnom súlade s národnými a európskymi predpismi.

Na tento účel používa webová stránka www.belrobotics.com niekoľko bezpečnostných systémov, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov používateľov. Spoločnosť YAMABIKO EUROPE však nemôže zaručiť, že neoprávnená tretia strana nebude mať prístup na stránku s cieľom nezákonne použiť tieto informácie.

7.         Hypertextové odkazy na iné webové stránky

Webová stránka www.belrobotics.com môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky. Samotný fakt, že na webovej stránke www.belrobotics.com sú tieto odkazy prítomné, žiadnym spôsobom nenaznačuje, že spoločnosť YAMABIKO EUROPE podporuje myšlienky alebo názory obsiahnuté na daných webových stránkach, ani že existuje akákoľvek forma partnerstva alebo asociácie s vlastníkmi týchto stránok.

Spoločnosť YAMABIKO EUROPE nemôže za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré odkazujú takéto hypertextové odkazy.

8.         Práva spoločnosti YAMABIKO EUROPE

Spoločnosť YAMABIKO EUROPE si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia:

a) upravovať oznámenia, ponuky a online informácie,

b) upravovať niektoré služby,

c) zablokovať prístup na svoju webovú stránku v prípade technických problémov alebo ak sa spoločnosť YAMABIKO EUROPE dozvie o akomkoľvek zneužívaní alebo škodlivom používaní svojej webovej stránky.

9.         Povinnosti používateľov

Používatelia webovej stránky www.belrobotics.com súhlasia s tým, že nebudú:

a) používať webovú stránku na nezákonné alebo škodlivé účely,

b) zasahovať do prístupu na webovú stránku, rušiť alebo upravovať webovú stránku, znižovať jej efektívnosť, spôsobovať akékoľvek škody na stránke spoločnosti YAMABIKO EUROPE alebo akýmkoľvek tretím stranám,

c) používať webovú stránku na prenos alebo šírenie škodlivého softvéru alebo škodlivých či nezákonných informácií,

d) ohrozovať akékoľvek práva duševného vlastníctva týkajúce sa položiek prítomných na webovej stránke,

e) posielať ani prenášať akékoľvek nevyžiadané správy,

f) zhromažďovať ani uchovávať akékoľvek osobné údaje týkajúce sa iných používateľov s výnimkou prípadov, keď na to títo používatelia udelili osobitné povolenie.

10.         Súbory cookie a sledovacie pixely

Pri návšteve webovej stránky www.belrobotics.com sa môžu do počítačov používateľov odosielať súbory cookie a sledovacie pixely.

Súbory cookie sú malé súbory (uložené na pevnom disku používateľa na žiadosť servera, ktorý spravuje prehliadanú webovú stránku), ktoré umožňujú zabezpečiť primerané technické fungovanie webovej stránky a oveľa plynulejšie prehliadanie.

Sledovacie pixely sú malé elektronické obrázky, ktoré umožňujú webovej stránke počítať návštevníkov ľubovoľnej konkrétnej stránky. Informácie zhromaždené sledovacími pixelmi sú IP adresa pripojeného počítača, názov hostiteľského počítača, názov a číslo verzie operačného systému a používaného webového prehliadača.

Používatelia webovej stránky www.belrobotics.com môžu súbory cookie a sledovacie pixely vymazať alebo deaktivovať zo svojho pevného disku, alebo môžu svoj prehliadač nastaviť tak, aby sa tieto súbory nemohli prijímať. Blokovanie súborov cookie alebo sledovacích pixelov však môže narušiť fungovanie prehliadania.

11.         Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť YAMABIKO EUROPE nemôže byť v žiadnom prípade zodpovedná za akúkoľvek priamu, nepriamu, následnú, trestnú ani konkrétnu stratu alebo škodu (vrátane, bez obmedzenia, škôd vyplývajúcich zo straty príjmov, zmlúv, obchodnej činnosti, informácií alebo akýchkoľvek iných údajov obsiahnutých v informačnom systéme používateľa alebo akéhokoľvek prerušenia obchodnej činnosti), ktorá vyplýva z používania alebo z nemožnosti používania webovej stránky alebo jej obsahu, alebo ktorá je s používaním alebo nemožnosťou používania spojená, alebo v dôsledku jej podmienok, aj keď bola spoločnosť YAMABIKO EUROPE o možnosti vzniku takýchto škôd vopred informovaná.

Okrem vyššie uvedených podmienok nemôže byť spoločnosť YAMABIKO EUROPE za žiadnych okolností braná na zodpovednosť za akékoľvek chyby, nepresnosti, opomenutia alebo iné chyby či nesprávne načasované alebo nesprávne informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke.

Toto obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na všetky webové stránky tretích strán.

12.         Rozhodné právo

Všeobecné podmienky používania sa riadia belgickým právom. Akýkoľvek spor týkajúci sa ich výkladu alebo výkonu budú riešiť príslušné súdy v súdnom okrese Nivelles, Belgicko.

13.         Kontakt

Spoločnosť YAMABIKO EUROPE môžete v súvislosti s týmito všeobecnými podmienkami používania kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke www.belrobotics.com.

14.         Vydavateľ stránky:

Vydavateľom webovej stránky www.belrobotics.com je spoločnosť YAMABIKO EUROPE S.A. so sídlom na Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgicko, ktorá je registrovaná v Banque Carrefour des Entreprises pod registračným číslom B.C.E. 0477.194.468.

15.         Hosting:

Webovú stránku www.belrobotics.com hostí: INFOMANIAK