YAMABIKO EUROPE S.A.

SIEDZIBA GŁÓWNA Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgia

B.C.E. 0477.194.468

Telefon: +32 10 48 00 36

E-mail:[email protected]

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ https://www.belrobotics.com

 

1. Cel strony internetowej oraz ogólne zasady i warunki korzystania

YAMABIKO EUROPE świadczy usługi w zakresie sprzedaży i obsługi serwisowej robotów-kosiarek do trawników, nożyc do żywopłotów, dmuchaw do liści i pilarek łańcuchowych następujących marek: Belrobotics, Echo i Shindaiwa.

Strona www.belrobotics.com służy do prezentacji działalności i usług, kosiarek-robotów do trawników oraz zasad działania firmy YAMABIKO EUROPE, a także do publikowania powiązanych artykułów i prezentacji nowych artykułów.

Niniejsze Ogólne zasady i warunki korzystania mogą być aktualizowane w dowolnym momencie bez powiadomienia. W związku z tym zaleca się, aby Użytkownicy regularnie sprawdzali te warunki. Każda aktualizacja wchodzi w życie natychmiast po jej opublikowaniu online.

Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszych Ogólnych zasad i warunków korzystania zostanie unieważniony lub stanie się niemożliwy do zastosowania z jakiejkolwiek przyczyny, nie powoduje unieważnienia ani niemożności stosowania pozostałych zapisów Ogólnych zasad i warunków korzystania.

2. Możliwość korzystania z niniejszej strony internetowej

www.belrobotics.com zostaje udostępniona Użytkownikom do użytku osobistego i podlega zasadom oraz warunkom określonym poniżej. Korzystanie z tej strony internetowej oznacza zaakceptowanie bez zastrzeżeń wszystkich zasad i warunków korzystania.

Strona www.belrobotics.com nie może być wykorzystywana do żadnych żądań spekulacyjnych, wprowadzających w błąd lub oszukańczych.

Użytkownik musi być w wieku co najmniej 18 lat, posiadać prawną zdolność do zawierania umów i korzystać z tej strony internetowej zgodnie z Ogólnymi zasadami i warunkami korzystania ze strony.

3. Prawa autorskie – własność intelektualna

YAMABIKO EUROPE jest posiadaczem wszystkich praw własności intelektualnej do wszystkich elementów strony internetowej (zdjęć, logo, rysunków, tabel, tekstów, nagrań wideo itp.), a także wszystkich praw autorskich, patentów, wiedzy, informacji poufnych, baz danych, zastrzeżonych znaków towarowych i projektów, niezależnie od tego, czy są one zastrzeżone czy nie, pojawiających się na stronie internetowej www.belrobotics.com.

Użytkowników obowiązuje zatem zakaz powielania, modyfikowania, przekazywania lub wykorzystywania jakiejkolwiek części strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony YAMABIKO EUROPE.

4. Pobieranie danych

Pobieranie jakichkolwiek danych ze strony internetowej www.belrobotics.com odbywa się na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług i systemów komputerowych nie jest pozbawione ryzyka. W związku z tym YAMABIKO EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie komputerowe w dowolnej formie wynikające z pobrania informacji ze strony internetowej www.belrobotics.com.

5. Przetwarzanie danych osobowych

Zbierane mogą być pewne dane osobowe Użytkownika strony internetowej www.belrobotics.com, szczególnie w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego, prośby o wycenę lub wsparcie albo w wyniku działania plików cookie lub pikseli śledzących (patrz część 10).

W związku z tym za przetwarzanie takich danych odpowiada YAMABIKO EUROPE S.A. z siedzibą pod adresem Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgia.

Powód zbierania danych osobowych Użytkowników jest ograniczony do zarządzania ich odwiedzinami strony internetowej, administrowania klientami, wypełniania zamówień Użytkowników, reklamowania produktów i usług oraz tworzenia bezpośrednich kampanii marketingowych za pomocą poczty elektronicznej.

Klient w dowolnym momencie ma prawo odmowy wykorzystywania takich informacji o charakterze osobowym na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 1992 r. w sprawie poufności danych i przetwarzania informacji o charakterze osobowym Użytkownik ma prawo do dostępu do informacji o charakterze osobowym, ich korekty lub usunięcia.

Aby skorzystać z prawa do dostępu, korekty lub usunięcia danych osobowych, wystarczy skontaktować się bezpłatnie z YAMABIKO EUROPE pod następującym adresem: [email protected] or by writing to the company at its head office.

YAMABIKO EUROPE complies with the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR, EU Regulation 2016/679) and is responsible for maintaining the confidentiality of any information that it collects.

6. Data security

YAMABIKO EUROPE guarantees a level of data security in full compliance with national and European regulations.

For this, Na stronie internetowej www.belrobotics.com zastosowano kilka systemów zabezpieczeń w celu zapewnienia uzasadnionego poziomu ochrony danych osobowych Użytkownika. Niemniej jednak YAMABIKO EUROPE nie może zagwarantować niemożności dostępu do strony internetowej przez nieupoważnioną stronę trzecią w celu niezgodnego z prawem wykorzystania tych danych.

7. Hiperłącza do innych stron internetowych

Na stronie internetowej www.belrobotics.com mogą znajdować się hiperłącza do innych stron internetowych. Fakt, że łącza te znajdują się na stronie internetowej www.belrobotics.com w żaden sposób nie oznacza, że YAMABIKO EUROPE popiera idee lub opinie znajdujące się na tych stronach internetowych, ani że istnieją jakiekolwiek formy partnerstwa lub powiązania z właścicielami tych stron internetowych.

YAMABIKO EUROPE w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których odnoszą się te hiperłącza.

8. Prawa YAMABIKO EUROPE

YAMABIKO EUROPE zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, do:

a) zmiany ogłoszeń, ofert i informacji online,

b) zmiany niektórych usług,

c) zablokowania dostępu do swojej strony internetowej w przypadku problemów technicznych lub otrzymania przez YAMABIKO EUROPE informacji o jakimkolwiek niewłaściwym lub wrogim korzystaniu ze strony internetowej.

9. Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownicy strony internetowej www.belrobotics.com wyrażają zgodę na zaniechanie następujących działań:

a) korzystanie ze strony internetowej w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych,

b) przeszkadzanie w dostępie do strony internetowej, zakłócanie lub modyfikowanie strony internetowej, zmniejszanie wydajności strony internetowej, szkodzenie stronie internetowej, firmie YAMABIKO EUROPE lub jakiejkolwiek stronie trzeciej,

c) wykorzystywanie strony internetowej do przekazywania lub rozpowszechniania złośliwego lub szkodliwego oprogramowania albo informacji niezgodnych z prawem,

d) naruszanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej dotyczących elementów znajdujących się na stronie internetowej,

e) wysyłanie lub przekazywanie jakichkolwiek niechcianych wiadomości,

f) zbieranie lub przechowywanie jakichkolwiek danych osobowych innych użytkowników poza przypadkami, w których przez wspomnianych użytkowników przyznane zostało wyraźne zezwolenie.

10. Pliki cookie i piksele śledzące

Pliki „cookie” i „piksele śledzące” mogą być wysyłane do komputerów Użytkowników podczas odwiedzania strony internetowej www.belrobotics.com.

Pliki „cookie” to małe pliki zapisywane na twardym dysku Użytkownika na żądanie serwera zarządzającego przeglądaną stroną internetową, które umożliwiają zapewnienie właściwego działania technicznego strony internetowej oraz bardziej płynnego przeglądania.

„Piksele śledzące” to małe obrazy elektroniczne, które umożliwiają stronie internetowej zliczanie liczby odwiedzających poszczególne karty. Informacje zbierane przez piksele śledzące obejmują adres IP połączonego komputera, nazwę komputera hosta, nazwę i numer wersji używanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Użytkownicy strony internetowej www.belrobotics.com mogą usunąć/wyłączyć pliki „cookie” i „piksele śledzące” na swoich dyskach twardych i/lub skonfigurować swoje przeglądarki internetowe tak, aby uniemożliwiać ich otrzymywanie po raz pierwszy. Zablokowanie plików „cookie” i/lub „pikseli śledzących” może jednak zakłócić funkcję przeglądania.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

YAMABIKO EUROPE w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, karne lub szczególne (obejmujące między innymi szkody wynikające z utraty przychodu, umów, działalności biznesowej, informacji lub wszelkich innych danych zawartych w systemie zarządzania informacjami o Użytkowniku lub wszelkich przerw w działalności firmy), wynikające, spowodowane lub powiązane z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony internetowej lub jej zawartości albo wynikające z jej warunków, nawet jeżeli firma YAMABIKO EUROPE została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

W uzupełnieniu warunków określonych powyżej YAMABIKO EUROPE w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niedokładności, pominięcia lub inne wady albo za nieterminowe lub nieprawidłowe informacje podane na tej stronie internetowej.

Ta ograniczona odpowiedzialność obejmuje również strony internetowe wszystkich stron trzecich.

12. Obowiązujące prawo

Ogólne zasady i warunki korzystania podlegają prawu belgijskiemu. Wszelkie spory dotyczące ich interpretacji i/lub wykonania będą poddawane do rozstrzygnięcia przez właściwe sądy w dystrykcie prawnym Nivelles w Belgii.

13. Kontakt

W sprawach dotyczących niniejszych Ogólnych zasad i warunków korzystania można kontaktować się z YAMABIKO EUROPE pod następującym adresem e-mail: [email protected] or by using the contact form available on the strona internetowa www.belrobotics.com.

14. Wydawca strony:

Wydawcą strony internetowej www.belrobotics.com jest spółka YAMABIKO EUROPE S.A. z siedzibą pod adresem Avenue Lavoisier 16/B, 1300 Wavre, Belgia i zarejestrowana w rejestrze Banque Carrefour des Entreprises pod numerem B.C.E. 0477.194.468.

15. Hosting:

hosting strony internetowej www.belrobotics.com przez: INFOMANIAK