YAMABIKO EUROPE S.A.

SÍDLO SPOLEČNOSTI: Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgie

B.C.E. 0477.194.468

Telefon: +32 10 48 00 36

E-mail: [email protected]

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK https://www.belrobotics.com

 

1.         Účel webových stránek a obecné podmínky používání

Společnost YAMABIKO EUROPE nabízí služby v oblasti prodeje a údržby robotických sekaček, nůžek na živé ploty, fukarů na listí a motorových pil následujících značek – Belrobotics, Echo a Shindaiwa.

www.belrobotics.com slouží k prezentaci činností a služeb, robotických sekaček a konceptu YAMABIKO EUROPE, jakož i k publikování příslušných článků a novinek.

Aktuální Všeobecné podmínky používání mohou být kdykoli aktualizovány bez předchozího upozornění. Uživateli se proto doporučuje, aby tyto podmínky pravidelně sledoval. Každá taková změna vstupuje v platnost, jakmile je zveřejněna online.

Pokud je některý bod stávajících Všeobecných podmínek používání z jakéhokoli důvodu neplatný nebo se stane nepoužitelným, nezpůsobí tato neplatnost nebo nepoužitelnost neplatnost ani nepoužitelnost ostatních bodů Všeobecných podmínek používání.

2. Používání těchto stránek

www.belrobotics.com je k dispozici uživatelům pro jejich osobní použití za podmínek definovaných níže. Používání těchto webových stránek vyjadřuje bezvýhradný souhlas se všemi podmínkami používání.

Stránky www.belrobotics.com nesmí být použity ke spekulativním, chybným nebo podvodným žádostem.

Uživatel musí být starší 18 let, mít právní způsobilost k podpisu smluv a používat tyto webové stránky v souladu se Všeobecnými podmínkami používání těchto stránek.

3. Autorská práva – duševní vlastnictví

Společnost YAMABIKO EUROPE je vlastníkem všech práv duševního vlastnictví ke všem prvkům na těchto webových stránkách (fotografie, loga, kresby, grafy, texty, videa atd.), ale také všech autorských práv, patentů, know-how, důvěrných informací, práv k databázím, registrovaných ochranných známek a konceptů, ať už jsou registrovány, nebo ne, na webových stránkách www.belrobotics.com.

Uživatelům je proto zakázáno reprodukovat, upravovat, přenášet nebo používat jakoukoli část webových stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti YAMABIKO EUROPE.

4. Stahování

Jakékoli stahování dat z webových stránek www.belrobotics.com probíhá výhradně na vlastní riziko a odpovědnost uživatele.

Uživatel bere na vědomí, že používání počítačových služeb a systémů není bez rizika. Společnost YAMABIKO EUROPE proto nemůže nést odpovědnost za škody způsobené jakoukoli formou počítačového malwaru po stažení informací z webových stránek www.belrobotics.com.

5. Zpracování osobních údajů

Mohou být shromažďovány určité osobní údaje týkající se uživatele webových stránek www.belrobotics.com, zejména když uživatel vyplní kontaktní formulář, požádá o cenovou nabídku nebo o podporu, nebo prostřednictvím souborů cookie nebo sledovacích pixelů (viz oddíl 10).

Za zpracování těchto údajů odpovídá společnost YAMABIKO EUROPE S.A. se sídlem na adrese Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgie.

Účel shromažďování osobních údajů uživatelů je omezen na správu návštěv webových stránek, správu zákazníků, vyřizování objednávek uživatelů, propagaci produktů a služeb a vedení přímých marketingových kampaní pomocí elektronické pošty.

Zákazník má právo kdykoli odmítnout použití těchto informací osobní povahy pro účely přímého marketingu.

Uživatel má právo na přístup k informacím osobní povahy, jejich opravu nebo odstranění v souladu se zákonem ze dne 8. prosince 1992 o ochraně osobních údajů a nakládání s informacemi osobní povahy.

Pro uplatnění tohoto práva na přístup, opravu nebo odstranění osobních údajů stačí bezplatně kontaktovat společnost YAMABIKO EUROPE na následující adrese: [email protected] nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Společnost YAMABIKO EUROPE plní požadavky směrnice GDPR (EU 2016/679) a odpovídá za zachování důvěrnosti všech informací, které shromažďuje.

6. Zabezpečení údajů

Společnost YAMABIKO EUROPE zaručuje úroveň zabezpečení údajů, která je plně v souladu s vnitrostátními a evropskými předpisy.

Za tím účelem www.belrobotics.com používá několik bezpečnostních systémů, které poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů uživatelů. Společnost YAMABIKO EUROPE však nemůže zaručit, že se na stránky nedostane neoprávněná třetí strana, která by tyto informace neoprávněně použila.

7. Hypertextové odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky www.belrobotics.com mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky. Samotná skutečnost, že se tyto odkazy nacházejí na webových stránkách www.belrobotics.com, v žádném případě neznamená, že společnost YAMABIKO EUROPE podporuje myšlenky nebo názory obsažené na těchto webových stránkách, ani že s vlastníky těchto stránek existuje jakákoli forma partnerství nebo spojení.

Společnost YAMABIKO EUROPE nemůže být v žádném případě činěna odpovědnou za obsah webových stránek, na které tyto hypertextové odkazy odkazují.

8. Práva společnosti YAMABIKO EUROPE

Společnost YAMABIKO EUROPE si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění:

a) změnit oznámení, nabídky a online informace,

b) změnit některé služby,

c) zablokovat přístup na své webové stránky v případě technických problémů nebo pokud se společnost YAMABIKO EUROPE dozví o jakémkoli zneužití nebo škodlivému použití svých webových stránek.

9. Povinnosti uživatele

Uživatelé webových stránek www.belrobotics.com souhlasí, že nebudou:

a) používat webové stránky k nezákonným nebo škodlivým účelům,

b) narušovat přístup na webové stránky, narušovat nebo upravovat webové stránky, ani snižovat jejich účinnost, ani způsobovat jakoukoli škodu webovým stránkám, společnosti YAMABIKO EUROPE nebo třetím stranám,

c) používat webové stránky k přenosu nebo šíření škodlivého softwaru nebo škodlivých či nezákonných informací,

d) ohrozit jakákoli práva duševního vlastnictví týkající se položek na webových stránkách,

e) odesílat nebo přenášet nevyžádané zprávy,

f) shromažďovat nebo uchovávat jakékoli osobní údaje týkající se jiných uživatelů s výjimkou případů, kdy k tomu tito uživatelé udělili zvláštní povolení.

10. Soubory cookie a sledovací pixely

Během návštěvy webových stránek www.belrobotics.com mohou být do počítačů uživatelů odeslány „soubory cookie“ a „sledovací pixely“.

„Soubory cookie“ jsou malé soubory, které se na žádost serveru spravujícího prohlížené webové stránky ukládají na pevný disk uživatele a které umožňují zajistit odpovídající technické funkce webových stránek a mnohem plynulejší prohlížení.

„Sledovací pixely“ jsou malé elektronické obrázky, které umožňují webovým stránkám počítat počet návštěvníků na konkrétní stránce. Informace shromážděné pomocí sledovacích pixelů jsou IP adresa připojeného počítače, název hostitelského počítače, název a číslo verze operačního systému a použitého internetového prohlížeče.

Uživatelé webových stránek www.belrobotics.com mohou vymazat/deaktivovat „soubory cookie“ a „sledovací pixely“ ze svých pevných disků a/nebo nastavit svůj prohlížeč pomocí parametrů, které zabrání jejich přijímání. Zablokování „souborů cookie“ a/nebo „sledovacích pixelů“ však může narušit funkci prohlížení.

11. Omezení odpovědnosti

Společnost YAMABIKO EUROPE v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, následné, sankční nebo konkrétní ztráty či škody (včetně, mimo jiné, škod vyplývajících ze ztráty příjmů, smluv, obchodů, informací nebo jakýchkoli jiných dat obsažených v systému správy informací uživatele nebo z přerušení obchodní činnosti), které vznikly v důsledku používání nebo nemožnosti používání webových stránek nebo jejich obsahu nebo v důsledku jejich podmínek, a to i v případě, že společnost YAMABIKO EUROPE byla o možnosti vzniku takových škod informována.

Kromě výše uvedených podmínek nemůže být společnost YAMABIKO EUROPE v žádném případě činěna odpovědnou za jakékoli chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo jiné nedostatky nebo za nesprávně načasované či nesprávné informace obsažené na těchto webových stránkách.

Tato omezená odpovědnost se vztahuje i na všechny webové stránky třetích stran.

12. Rozhodné právo

Tyto obecné podmínky používání se řídí belgickým právem. Případné spory týkající se jejich výkladu a/nebo provádění budou řešit příslušné soudy v jurisdikci Nivelles v Belgii.

13. Kontakt

Společnost YAMABIKO EUROPE můžete kontaktovat ohledně těchto obecných podmínek používání na e-mailové adrese: [email protected] nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webu www.belrobotics.com.

14. Vydavatel stránek:

Vydavatel stránek www.belrobotics.com je společnost YAMABIKO EUROPE S.A. se sídlem na adrese Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgie, registrovaná u Banque Carrefour des Entreprises pod registračním číslem B.C.E. 0477.194.468

15. Hosting:

Web www.belrobotics.com je hostován společností: INFOMANIAK