I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter (GDPR) vill vi informera dig om villkoren för behandlingen av dina personuppgifter.

Som personuppgiftsansvarig och underleverantör, behandlar vi dina data som en del av dina uppdrag hos oss.

Dina uppgifter lagras under den tid som är nödvändig för uppdraget och enligt den lagliga varaktigheten för arkivering och bevarande av dokumenten i förhållande till vår roll som juridisk rådgivare, affärskonsult eller medlare.

När du besöker vår webbplats identifieras den IP-adress som du loggat in med.

Dina uppgifter behandlas för att registrera och kontrollera din identitet, eventuellt förebyggande av virus, nätfiske eller annat databrott, statistik och förbättringar på vår webbplats.

När du fyller i kontaktformuläret på webbplatsen www.belrobotics.com eller vårt elektroniska utvärderingsformulär behandlas dina uppgifter som en del av hanteringen av begäranden, frågor och förbättringsåtgärder.

Du har rätt att få tillgång till informationen vi har om dig, när som helst och utan kostnad, och att uppdatera eller korrigera den, radera den eller begära en överföring.

För att göra så måste du kontakta företagets ansvariga personuppgiftsbiträde, [email protected] 

Vi förbinder oss att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förstörelse (oavsiktligt eller olagligt), förlust, förfalskning, obehörig avslöjande eller åtkomst, särskilt när behandlingen omfattar överföring av data via nätverk, mot alla andra olagliga former av bearbetning och säkerställa en säkerhetsnivå som är anpassad till de risker som behandlingen innebär och naturen av de personuppgifter som ska skyddas alltmedan vi tar hänsyn till de tekniska möjligheterna och genomförandekostnaden.