V zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 prijatého 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) vás týmto informujeme o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ a subdodávateľ spracúvame vaše údaje v rámci vašich úloh.

Vaše údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie úlohy a podľa zákonnej doby archivácie a uchovávania dokumentov vo vzťahu k našej úlohe právneho poradcu, obchodného poradcu či mediátora.

Keď navštívite našu webovú stránku, identifikuje sa IP adresa zariadenia, z ktorého sa prihlasujete.

Vaše prihlasovacie údaje sa spracúvajú na účely registrácie a kontroly vašej identity, možnej prevencie proti vírusom, phishingu alebo inej počítačovej kriminality, štatistík a vylepšení našej webovej stránky.

Keď vyplníte kontaktný formulár na webovej stránke www.belrobotics.com alebo náš elektronický hodnotiaci formulár, vaše údaje sa spracujú v rámci správy žiadostí, otázok a opatrení na zlepšovanie.

Máte právo kedykoľvek a bezplatne získať prístup k údajom, ktoré o vás máme, a právo ich aktualizovať alebo opraviť, vymazať alebo požiadať o ich prenos.

Ak to chcete urobiť, musíte kontaktovať vedúceho pracovníka našej spoločnosti zodpovedného za spracovanie údajov na adrese [email protected] 

Zaväzujeme sa prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred zničením, či už náhodným alebo nezákonným, stratou, falšovaním, neoprávneným zverejnením alebo prístupom, najmä ak spracovanie zahŕňa prenos údajov prostredníctvom siete, proti akejkoľvek inej nezákonnej forme spracovania a zabezpečiť úroveň zabezpečenia prispôsobenú rizikám, ktoré predstavuje spracovanie a povaha osobných údajov, ktoré sa majú chrániť, s ohľadom na technické možnosti a náklady na realizáciu.