ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - IDENTIFICATIE VAN DE CONTRACTERENDE PARTIJEN

De verkoper wordt hierna gedefinieerd als BELROBOTICS S.A., avenue Lavoisier 35, te 1300 Waver – België. De koper wordt hierna gedefinieerd als zijnde het bedrijf of de ondertekenende persoon die de onderhavige verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn op exclusieve wijze van toepassing op alle verkopen die worden afgesloten door BELROBOTICS S.A.. Alle andere voorwaarden verbinden de verkoper slechts na zijn schriftelijke bevestiging. De informatie die wordt gegeven omtrent catalogi, internetsites, nota’s, enz... wordt slechts bij wijze van voorbeeld gegeven en kan in dit opzicht door de verkoper zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Alleen al het plaatsen van een bestelling of het aanvaarden van een aanbod van de verkoper impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De aanbiedingen zijn geldig binnen de perken van de optietermijn die wordt vastgelegd op dertig dagen vanaf het aanbod, behoudens andersluidende bepalingen inzake dit aanbod. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd door BELROBOTICS S.A., en de wijzigingen zijn dan van toepassing op alle bestellingen die daarna volgen.

ARTIKEL 2 - BESTELLINGEN

De bestellingen gelden vanaf de ondertekening van de bestelbon en de bevestiging door de verkoper. De bestellingen die rechtstreeks door de koper werden gestuurd of die worden doorgegeven door de vertegenwoordigers van de verkoper verbinden de verkoper enkel indien die bestellingen schriftelijk werden aanvaard. Bij een onmiddellijke verzending van producten kan de bevestiging van de bestelling door de verkoper worden vervangen door een factuur. Elke wijziging van de bestelling en elke bijkomende of afwijkende voorwaarde inzake het voorwerp en de modaliteiten van de verkoop is slechts geldig voor zover ze voorkomt in het aanbod of de bevestiging van de verkoper. Elk verkoopaanbod gebeurt onder voorbehoud van de beschikbare stock. Elk beding uitgaande van de koper, dat niet schriftelijk wordt aanvaard door de verkoper, en dat strijdig is met deze algemene verkoopsvoorwaarden of bijzonderheden gedefinieerd in het prijsaanbod zal als nietig worden beschouwd. Geen enkele eenzijdige annulering zal worden aanvaard zonder het akkoord van BELROBOTICS S.A.

ARTIKEL 3 - PRIJS

De prijzen worden uitgedrukt in euro. Elke wijziging die wordt aangebracht aan de vigerende tarieven zal van rechtswege worden toegepast na een voorafgaande kennisgeving van 60 dagen. De koopwaar wordt gefactureerd tegen de prijs die werd overeengekomen binnen de grenzen van de optietermijn en de algemene economische voorwaarden (taksen, wisselkoersen,...), op het ogenblik van de levering. Indien de verkopen worden gerealiseerd in een andere munt dan de euro, zal elke afwijking van minstens 2 % van de koers van de vreemde valuta tegenover de euro op de dag van het aanbod worden verrekend op de dag van de facturatie. Alle prijzen zijn netto, in euro, taksen, verpakkingskosten, transport- en verzekeringskosten vracht niet inbegrepen, vertrek opslagplaats van de verkoper.

ARTIKEL 4 - BETALING

De betalingen moeten gebeuren op een manier zodat de verkoper over de bedragen kan beschikken op de vervaldag. Behoudens bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk schriftelijk werden vastgelegd of specifieke voorwaarden die met de klant werden afgesproken na onderzoek van het dossier, dienen de betalingen te gebeuren via bankoverschrijving op het ogenblik dat het materiaal wordt geleverd.
Indien de verkoper een betaling zou aanvaarden op termijn, moet de koper dit aanvaard en gedomicilieerd terugbezorgen binnen de acht dagen (behoudens een voorafgaande tegenstrijdige specificatie). De kosten zijn ten laste van de koper en tenzij de aanvaarde betalingswijze gebeurt binnen de vermelde termijn, zal de betaling onmiddellijk opeisbaar zijn. In het geval van een gespreide betaling die uitdrukkelijk wordt aanvaard door de verkoper zal het niet betalen van een vervallen bedrag de totaliteit van de prijs onmiddellijk opeisbaar maken, ongeacht de voorwaarden die eerder werden overeengekomen indien de vervaldagen aanleiding gaven tot het opmaken van aanvaardbare termijnen; dit zal tevens zo zijn in het geval van een verkoop, een overdracht, inpandgeving of de inbreng van een handelsfonds in een vennootschap door de koper.

De betalingen moeten gebeuren op een manier zodat de verkoper kan beschikken over de bedragen op de vervaldag. Elke betaling na de vastgelegde betaaldatum zou kunnen leiden tot het factureren van boetes die overeenstemmen met 10 % van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 50 € (vijftig euro) forfait, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling van de koper nodig is. Dit beding sluit geenszins aanvullende schadevergoedingen uit.

De koper mag nooit wegens een klacht die door hem wordt geformuleerd het volledig bedrag of een deel van de door hem verschuldigde bedragen afhouden, of overgaan tot een compensatie. Indien de koper de volledige betaling of een deel ervan niet heeft betaald op de vervaldag, dan mag de verkoper op basis van dit feit en zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onmiddellijk de leveringen opschorten, zonder dat de koper een vergoeding mag vragen aan de verkoper. Indien dit leidt tot een juridisch geschil kan de verkoper van de koper eisen dat de inherente gerechtskosten worden terugbetaald.

Voor onze verrichtingen met het buitenland blijven onze betalingsvoorwaarden dezelfde inzake de termijnen. De betalingen gebeuren ofwel via SWIFT (IBAN nr. BE 66 0013 6853 8543), ofwel via « escrow account », en zelfs met een Standby Letter of Credit.

ARTIKEL 5 - OVERDRACHT VAN RISICO’S EN LASTEN

De overdracht van de risico’s zal gebeuren volgens de incoterm voorzien in het contract, laatste versie van de Internationale Handelskamer. Behoudens een andersluidend beding is de geldende incoterm van deze overdrachten Ex-works Waver ( ICC editie 2000).

ARTIKEL 6 - LEVERING

De verkoper is gemachtigd om over te gaan tot partiële leveringen. Elke partiële levering die wordt aanvaard door de koper is vanaf de levering onderworpen aan facturatie. In het geval van betaling bij levering is de koper gehouden om de cheque onmiddellijk te overhandigen aan de transporteur. Indien dit niet gebeurt zal het materiaal niet worden geleverd en zal de transporteur een tweede keer langskomen op zijn kosten. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat gevallen van overmacht of gebeurtenissen zoals lock-out, staking, totale of partiële werkonderbreking in de fabriek van de verkoper of bij de leveranciers, epidemie, oorlog, vordering, brand, overstroming, staking of vertraging van het vervoer, wettelijke of administratieve maatregelen die de vervaardiging of de invoer van koopwaar hinderen, beperken, vertragen of verbieden, ertoe leiden dat de verkoper vrij is van alle verantwoordelijkheden bij de levering. De verkoper dient de koper te gepaste tijde te informeren over de hierboven vermelde gevallen en gebeurtenissen. In alle gevallen kan een tijdige levering enkel doorgaan indien de koper in orde is met zijn verbintenissen ten aanzien van de verkoper.

ARTIKEL 7 - VERVOER

Behoudens een andersluidende overeenkomst kiest de verkoper vrij de transporteur.

ARTIKEL 8 - KLACHTEN EN DIENST NA VERKOOP

Bij ontvangst van de goederen moet de koper onmiddellijk hun toestand en conformiteit vergelijken met wat contractueel werd vastgelegd. Indien het pakje te erg zou beschadigd zijn moet de koper het weigeren. De verpakking moet intact zijn. Indien dit niet het geval is, verliest de koper zijn recht om klacht in te dienen. Dit is ook het geval indien de koper geen enkel voorbehoud uitspreekt bij de levering van de koopwaar. Alle klachten met betrekking tot een gebrek aangaande de geleverde koopwaar, onjuiste hoeveelheden of een verkeerde referentie in vergelijking met het aanvaarde aanbod of de bevestiging van de bestelling door de verkoper, moeten schriftelijk en aangetekend worden geformuleerd binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de ontvangst van de goederen, zonder voorbij te gaan aan de rechtsmiddelen tegen de transporteur, waardoor het recht om een klacht in te dienen zou ophouden te bestaan. De koper moet aan de verkoper de mogelijkheid bieden om alle handelingen te stellen die nodig zijn om controles uit te oefenen op de site met betrekking tot de klachten. Telkens er koopwaar wordt teruggegeven is het voorafgaandelijk akkoord van de verkoper vereist. De koper zal via de voor de verkoper meest adequate manier het akkoord krijgen om de koopwaar terug te sturen. In dit geval dient de koper zijn gegevens door te geven en het element of de desbetreffende elementen te beschrijven, hun serienummer, het vastgesteld defect en het factuurnummer dat overeenstemt met de beschreven onderdelen. De koper beschikt na het verkrijgen van het akkoord om de koopwaar terug te geven over een termijn van 7 dagen om de gebrekkige koopwaar terug te bezorgen bij de verkoper.

Indien de verkoper zou gehouden zijn jegens de koper tot het betalen van een vergoeding voor eender welke reden, dan zal dat beperkt blijven tot het herstellen van de schade die werd geleden door de koper, zonder dat dit meer bedraagt dan 5 % van het bedrag van de bestelling.

ARTIKEL 9 - WAARBORG

De producten genieten een waarborg geboden door de fabrikant (BELROBOTICS S.A.) voor elk gebrek inzake de materie of de vervaardiging, en dit gedurende 24 maanden vanaf de leveringsdatum, behoudens de bijzondere gevallen die uitdrukkelijk werden meegedeeld (professionele gebruiker: interventiebeperking van de waarborg op 12 maanden). De interventies in het kader van de waarborg verlengen de duur van de waarborg niet.

De waarborg van de verkoper is beperkt tot het herstellen en het vervangen van de koopwaar die door de verkoper erkend wordt als defect, rekening houdende met de kwaliteit van de gebruiker.

De verkoper verbindt zich er enkel toe om in te staan voor het vervangen van de defecte onderdelen en het herstellen van de schade van de koopwaar door hem geleverd aan de koper. De waarborg dekt dus noch de arbeidskosten, noch de kosten die voortvloeien uit het demonteren, het hermonteren en het vervoer, behoudens in het geval van een standaard uitwisseling. Behoudens de wettelijke bepalingen is de verantwoordelijkheid van de verkoper strikt beperkt tot de verplichtingen die worden gedefinieerd in deze voorwaarden of, desgevallend in de uitdrukkelijke voorwaarden. Indien de koper producten terugbezorgt die niet werden geleverd door de verkoper, dan kan deze geenszins verantwoordelijk zijn voor de materiële en immateriële schade die zou opduiken tijdens de reparatie. De verkoper kan in het kader van de waarborg geenszins verantwoordelijk zijn voor de defecten of de schade die daaruit rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit in de volgende gevallen: - Elke bewaring zonder bescherming of langdurige opslag. - Elke vorm van verwaarlozing, elke aansluitingsfout of manipulatiefout, onderhoud en het gebruik van uitrustingsmiddelen die niet voldoen aan de technische specificaties van de verkoper of de fabrikant, of meer algemeen gebrekkig of onbekwaam gebruik. - Het toevoegen van een aanvullend middel of toebehoren van uitrustingsmiddelen of het gebruik van alle onderdelen die nodig zijn voor de exploitatie van uitrusting die niet voldoet aan de technische specificaties van de verkoper of de fabrikant. - Elke mechanische, elektronische, elektrische of andere wijziging die wordt aangebracht door een derde persoon, aan de uitrustingsapparatuur of aan de aansluitingsmiddelen.

ARTIKEL 10 - VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

De overdracht van de eigendom van de koopwaar geleverd aan de koper zal er pas komen indien de hoofdsom en het toebehoren van de prijs volledig werden betaald, of na het innen van de aanvaarde wissels of andere effecten bedoeld om de prijs te vereffenen. Tot er volledig werd betaald kunnen de voorschotten worden gehouden om eventuele verliezen bij een doorverkoop te dekken.
Tijdens de periode van de levering tot de overdracht van de eigendom zijn de risico’s inzake verlies, diefstal of vernietiging ten laste van de koper (cfr artikel 4: Overdracht van risico’s en lasten). Het niet nakomen door de koper van zijn betalingsverplichtingen, voor eender welke reden, verleent aan de verkoper het recht om de geleverde koopwaar onmiddellijk terug te bezorgen, op kosten en risico van de koper. De koper verbindt zich ertoe om in het geval van een gerechtelijke herstelprocedure waarbij zijn bedrijf betrokken is, actief mee te werken aan de opmaak van een inventaris van de koopwaar die zich in de stock bevindt, en waarvan de verkoper de eigendom opeist.

Indien dat niet gebeurt, heeft de verkoper het recht om een inventaris te laten samenstellen door de gerechtsdeurwaarder, op kosten van de koper. De verkoper zal de koper mogen verbieden om over te gaan tot het doorverkopen, het transformeren of het inbouwen van de koopwaar indien er niet tijdig wordt betaald. Om de betalingen te garanderen die nog niet werden uitgevoerd, en met name het bedrag van de rekening van de koper in de documenten van de verkoper, wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat de rechten met betrekking tot de geleverde maar onbetaalde koopwaar betrekking zullen hebben op identieke koopwaar afkomstig van de verkoper opgeslagen bij de koper, zonder dat het nodig is om betalingen toe te wijzen aan een bepaalde verkoop of levering.

ARTIKEL 11 - ONTBINDENDE CLAUSULE

Indien een van de verbintenissen van de koper niet wordt nageleefd door hem, dan zal de verkoop van rechtswege worden ontbonden, en de koopwaar zal worden terugbezorgd aan de verkoper indien hem dat goed lijkt, onverminderd eender welke schadevergoeding die de verkoper zou kunnen eisen van de koper, en dit binnen een termijn van 48 uur na een vruchteloos gebleven ingebrekestelling.

ARTIKEL 12 - BESLECHTING VAN GESCHILLEN, BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASBARE WET

In het geval van een geschil dient de zaak aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank van Nijvel.

Voor wat de buitenlandse markt betreft zal er over elk geschil aangaande de opleiding, de uitvoering en de overdracht van contractuele verbintenissen tussen de partijen waarvoor geen minnelijke schikking wordt gevonden, definitief worden beslist overeenkomstig de geschillenregeling van de Internationale Kamer voor Handel, door een of meerdere bevoegde beoordelaars, overeenkomstig de regelgeving.